Nytt program främjar partners i Burma och Colombia

Flicka som fundersamt tittar på bilder av mördade sociala ledare. Foto: Bianca Bauer. Fredsveckan, Tumaco, Colombia.
Syntolkning: Flicka som fundersamt tittar på bilder av mördade sociala ledare.

Under 2023 har Fonden för mänskliga rättigheter inlett ett nytt, femårigt program med ForumCiv för att fortsatt stödja våra partners i Burma och Colombia. Programmet kallas för LPF (”Large Partnership Funding”) och syftar till att stärka civilsamhällesaktörer som arbetar tillsammans för att förverkliga mänskliga rättigheter och stärka civilsamhället.

En av de största fördelarna med LPF-programmet är dess flexibilitet och långsiktighet. Genom att inleda fleråriga samarbeten med våra partners garanteras de viss kontinuitet och trygghet. MR-Fondens partners leder initiativ som bidrar till inkluderingen av rättighetsbärares perspektiv, möjliggör att ansvar utkrävs för brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell rätt samt främjar civilsamhällets initiativ för jämställhet och rättvis fred.

Som vi ser i våra projekt med partners i Burma och Colombia kräver arbete i konfliktdrabbade kontexter en helt annan nivå av flexibilitet och innovation, både från lokala partners och från oss. I allt arbete med mänskliga rättigheter är samarbete väsentligt, men i dessa miljöer isoleras och utestängs ofta civilsamhällesaktörer, en strategi som minskar utrymmet för deras arbete. Våld och hot mot sociala ledare och människorättsförsvarare kräver att vi som internationella partners uppmärksammar dessa kränkningar och framför våra partners budskap i Sverige och internationellt.

Inom LPF-programmet stödjer MR-Fonden civilsamhällesaktörer i strävan efter att stärka individer och gruppers kapacitet att utkräva sina mänskliga rättigheter. Det kan ta sig uttryck som juridiskt stöd och hjälp till brottsoffer, upprätthållande av historiska minnen, sanningssökande samt dokumentation av människorättskränkningar. Under de senaste åren har vi noterat ett ökande behov av psykosocialt stöd till människorättsförsvarare. Därmed är psykosocialt stöd en komponent i några av våra projekt och länkar samman MR-Fondens två tematiska områden, ESK-rättigheter och övergångsrättvisa.

De organisationer vi samarbetar med i Burma och Colombia är långvariga partners till MR-Fonden. De är nyckelaktörer inom sina områden och viktiga förändringsaktörer på olika nivåer i samhället.

Burma

Burma har i decennier varit ett splittrat land med ett flertal pågående väpnade konflikter. I landet har vi inom LPF-programmet projekt med flera civilsamhällesaktörer. Det övergripande målet är att bidra till burmesiska civilsamhällets kapacitet att arbeta för respekt och skydd för mänskliga rättigheter samt att främja ansvarsutkrävande och rättvisa när det gäller människorättskränkningar. Två fokusområden är HBTQI+ och övergångsrättvisa. Läs mer här.

Colombia

Programmet stödjer våra partners insatser för att uppnå ett effektivt genomförande av den lagstiftning och de bestämmelser som finns gällande upprättelse för konfliktoffren i landet samt främjar rättighetsbärares deltagande i de mekanismer som utgör del av systemet för övergångsrättvisa som grundades som ett resultat av fredsavtalet från 2016. Programmet bidrar till att stärka möjligheten för ansvarutkrävande hos konfliktoffer, ursprungsbefolkning och kvinnor samt för åtnjutande av deras rätt till sanning, rättvisa, gottgörelse och garantier för icke-upprepning. Inom ramen för programmet stödjer MR-Fonden, Advokatkollektivet José Alvear Restrepo, CAJAR, den nationella brottsofferrörelsen för statligt maktmissbruk, Movice, och Comunidad de Juristas AKUBADAURA.

Examensarbete om EU:s ratificering av Europakonventionen handlett av MR-Fonden

Syntolkning: Porträttbild på Linn Schyberg som står mot en vit vägg och ler mot kameran.

Linn Schyberg har i sitt examensarbete utrett vad som händer när EU ratificerar Europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Linn avslutade med detta arbete sina studier på Rättvetarprogrammet med internationell och digital inriktning vid Örebro universitet och som extern handledare fungerade MR-Fondens Fredrik Svensson.

Mer specifikt var syftet med uppsatsen att se vad en eventuell framtida anslutning av EU till Europakonventionen innebär för normhierarkin mellan de två regionala europeiska domstolarna, nämligen EU-domstolen och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Dessutom var syftet med examensarbetet att utvärdera effekten av en anslutning till Europakonventionen för skyddet mot diskriminering av samkönade äktenskap i Europa.

Linn drar i sitt arbete slutsatsen att anslutningen till Europakonventionen kommer att säkerställa ett likvärdigt och ökat skydd av mänskliga rättigheter i Europa. Dessutom förutser hon att förhållandet mellan de två domstolarna kommer att vara horisontellt. Detta eftersom EU-domstolen troligen inte kommer att acceptera en annan ordning. 

Läs Linns uppsats eller en sammanfattning av uppsatsen här:

EU´s Accession to the ECHR: Challenging the Relationship between the ECtHR and the CJEU av Linn Schyberg

Sammanfattning

Oron för MR-institutets framtid kvarstår

Porträttbild på statsminister Ulf Kristersson med svart ram. Innanför ramen finns hashtaggen “#ingenvanligmyndighet”. Bilden är framför en röd bakgrund. MR-Fondens logga i övre vänstra hörnet.

Nästan sex månader efter att vi skickade det öppna brevet till statsministern om MR-institutet har vi äntligen fått svar från Paulina Brandberg, ansvarigt statsråd för institutet.

“Med tanke på att ni i ert brev efterlyser ett tydligt ställningstagande om institutet vill jag betona att det i propositionen tydligt framgår att institutets roll och uppdrag kvarstår,” skriver statsrådet. 

Vi är lättade över att institutet finns kvar. Men det minskar inte oron över att institutet skulle kunna försvagas vid nästa budgetproposition. Dessutom konstaterar vi att svaret från regeringen kom en månad efter att budgeten lagts, en ordning som motverkar att debatt förs innan beslut fattas. 

Vi påminner regeringen om institutets fulla uppdrag då statsrådet endast hänvisar till en del av det. 

Se institutets fulla uppdrag: https://mrinstitutet.se/om-institutet/

Se det öppna brevet med underskrivande organisationer: https://mrfonden.se/2023/05/02/oppet-brev-till-statsminister-ulf-kristersson-om-mr-institutet/

#ingenvanligmyndighet

MR-nätverket medverkade på toppmöte om ett starkare institut för mänskliga rättigheter

Texten "Det behövs fler åtgärder för att säkerställa MR-institutets fortsatta existens och oberoende" mot gul-beige bakgrund. MR-Fondens och Funktionsrätt Sveriges loggor i högra övre hörnet. Bild på Charlotta Göller och Mia Ahlgren i högra undre hörnet.
Den 18 oktober arrangerades ett digitalt toppmöte om förutsättningar för att stärka arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige. Fonden för mänskliga rättigheter och Funktionsrätt Sverige medverkade i toppmötet som representanter för civilsamhällets MR-nätverk.

Under det senaste året har det  blivit smärtsamt uppenbart att överlevnaden för Institutet för mänskliga rättigheter är beroende av politiska prioriteringar. Civilsamhället har under året skrivit brev till statsminister Ulf Kristersson och drivit kampanjen #Ingenvanligmyndighet.

MR-institutet hade på onsdagen bjudit in internationella och nationella experter till ett toppmöte om institutets arbete. Samtliga talare betonade vikten av att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Mer specifikt handlade diskussionen vid toppmötet om vad som krävs för att det svenska MR-institutet ska uppnå högsta internationella status och arbeta i enlighet med FN:s så kallade Parisprinciper.

Den nära relationen till civilsamhället betonades

Charlotta Göller och Mia Ahlgren representerade civilsamhällets nätverk för mänskliga rättigheter. De underströk MR-institutets nära relation till civilsamhället och vikten av att säkerställa institutets förmåga att fylla rollen som en ”oberoende övervakningsmekanism” enligt Funktionsrättskonventionen.

– Det var ett samfällt och imponerande stöd frånde internationella institutionerna. Men många betonade också att det behövs fler åtgärder för att säkerställa MR-institutets fortsatta existens och finansiella oberoende, säger Charlotta Göller, Fonden för mänskliga rättigheter, samordnare av civilsamhällets MR-nätverk.

Behov av en klagomålsprocess

En del av det digitala toppmötet handlade specifikt om MR-institutets uppdrag att främja, skydda och övervaka genomförandet av Funktionsrättskonventionen i Sverige. Anna Bruce från RaoulWallenberginstitutet presenterade preliminära resultat från en studie om åtagandet enligt konventionen, som även gäller funktionsrättsorganisationernas rätt att vara involverade i övervakningen av att rättigheterna följs.

– Vi tog bland annat upp att det måste finnas en möjlighet för både individer och organisationer att lämna klagomål när man upplever att rättigheterna i konventionen kränks. Idag är det svårt att veta vem som har ansvaret och ännu svårare att få upprättelse. Vi ser fram emot en fördjupad dialog om vad som krävs för att uppfylla åtaganden i konventionen, säger Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige.

Bland övriga talare vid toppmötet återfanns jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, ordförande för riksdagens konstitutionsutskott Ida Karkianen och ledare för olika MR-organ inom FN och EU.

 

Maria Johansson ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna vid MR-institutet

Vi är glada att kunna meddela att Maria Johansson förra veckan presenterades som ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna vid MR-institutet. Maria nominerades av Fonden för mänskliga rättigheter, varför vi är ännu lite stoltare över hennes tillsättning i institutets rådgivande organ. Under de senaste två åren har hon varit projektledare hos oss på Fonden för mänskliga rättigheter med fokus på CRPD. Hon har främst jobbat med HandikappHistoriska Föreningens (HHF) projekt “Inget om oss utan oss!” som beskriver hur svenskar deltog i utformandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) samt vilken betydelse konventionen har fått i Sverige.

Läs MR-institutets presentation av Maria Johansson här:

https://www.linkedin.com/posts/institutet-for-manskliga-rattigheter_torsdagsaktionen-bristandetillgaeunglighet-activity-7106884740875476992-ppmb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Syntolkning: En porträttbild av Maria Johansson i färg med en inklippt logotyp för Fonden för mänskliga rättigheter i det övre högra hörnet samt en röd bubbla med vit text lydande: “Maria Johansson ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna vid MR-institutet”.

Hallå Ulf Kristersson!

Hallå Ulf Kristersson!

Vi skickade ett öppet brev till dig den 2 maj 2023 och lämnade över en budkavle den 29 juni där civilsamhället förklarade betydelsen av MR-institutet. Vi har fortfarande inte fått något svar. Kan vi lita på att MR-institutet kommer att finnas kvar med oförminskade resurser efter höstbudgeten som läggs fram imorgon?

Syntolkning: En porträttbild på statsminister Ulf Kristersson med svart ram. I bilden syns texten “Hallå Ulf Kristersson! MR-institutet är #ingenvanligmyndighet.”

The webinar “The importance of the European human rights system for peace and security – using the invasion of Ukraine as an example” now available!

“When rockets fly from the sky, you can’t stop them with your hands and I wouldn’t protect children with legal speeches under those conditions, so I was forced to travel abroad, and my husband stayed there, like millions of men. […] I would like to take this opportunity, to once again thank foreign specialists for their assistance to Ukraine in various fields. At the same time, I would like to draw attention to the fact that Ukrainians have been living in the war since 2014 and have not only theoretical but also practical knowledge, in particular, regarding the recording and qualification of war crimes in Ukraine. Therefore, we ask you to take into account the conclusions of Ukrainian specialists and to involve them in cooperation when compiling reports on Ukraine and planning activities aimed at helping Ukraine.” – Olena Sapozhnikova, the lawyer of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union, June 15, 2022

On the 15 of June, the webinar “The importance of the European Human Rights System for peace and security – using the invasion of Ukraine as an example” took place. During the seminar, prominent experts within the field discussed the possibilities and challenges that the European human rights system offers, including in the light of the war currently going on in Europe following Russia’s invasion of Ukraine. Among them we listen to Olena Sapozhnikova, lawyer of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union, addressing the reality of the war currently facing Ukraine and Europe and stressing the need for sufficient support by the international community in order to stop the heinous war.

A record of the webinar is now available on our YouTube. Do not miss out on the fruitful exchange of information and experience provided by the experts – especially at a time like this with an ongoing war in Europe and where the European human rights system is being put to test.

An article by Olena Sapozhnikova about the report and the webinar, including her speach, can be found here.

New report: The role of regional human rights institutions and the quest for peace in Europe – with a comment on the invasion of Ukraine

The SFHR is happy to announce that the report ”The role of regional human rights institutions and the quest for peace in Europe – with a comment on the invasion of Ukraine” now is available on our webpage. The report focuses on the Council of Europe, the Organisation for Security and Cooperation in Europe, and the European Union and explores the nexus between human rights and peace and security within the three intergovernmental organisations.

The conclusion on the role of the human rights institutions within the three intergovernmental organisations – the European Council, the OSCE, and the EU – must be that they do play important roles as for their contributions to peace and security in the region. They clearly relate to conflict prevention, early warning and peacebuilding in their work and connect this work to the promotion, protection and fulfilment of human rights, the rule of law, access to justice and transitional justice. They liaise between themselves and they have access to and are used as experts by the decision-making bodies of their respective organisations.

However, at the time of writing, we have witnessed significant changes in the security situation in Europe following Russia’s invasion of Ukraine in the end of February 2022. This is not only a serious threat of the human rights, peace and security situation in Europe but also put the existing European Human Rights System to test.

The report is being published following the SFHR’s webinar “The importance of the European Human Rights System for peace and security – using the invasion of Ukraine as an example” which took place today. During the seminar, prominent experts within the filed discussed the possibilities and challenges that the European human rights system offers, including in the light of the war currently going on in Europe following Russia’s invasion of Ukraine. A record of the webinar will shortly be posted on our Social Medias. Please follow us on Facebook, LinkedIn and YouTube, and visit our webpage not to miss out the release of the webinar.

Click here to read the report!

The role of regional human rights institutions and the quest for peace in Europe. With a comment on the invasion of Ukraine

The role of regional human rights institutions and the quest for peace in Europe. With a comment on the invasion of Ukraine. The Swedish Foundation for human rights

Welcome to a webinar on the importance of the European human rights system

Welcome to a webinar on 15 of June aimed at increasing the understanding of the European human rights system and facilitating an exchange between different actors. The seminar will consist of two parts: The first on the possibilities and challenges that the European human rights system offers, and the second putting the system to the test by using the example of Russia’s invasion of Ukraine. A report on the subject will be launched at the seminar.

When: Wednesday June 15, 2022, in English with subtitles.

Time: 10:00-12:00 CET.

Where: Zoom. Please see information on how to register below.

A wide group of actors will approach the subject from different perspectives, including:

– Olena Sapozhnikova and Anastasia Martynovska, representatives from the Ukrainian Helsinki Human Rights Union.

– Andrea Huber, Head of Human Rights Department at the Organization for Security and Co-operation in Europe.

– Anna Rogalska Hedlund, Lawyer with experience of litigating before the European institutions.

– Carolina Vendil Pallin, Researcher at the Swedish Defence Research Agency.

– Helena Vazquez Sohlström, Head of the Department for Governance at the Folke Bernadotte Academy.

– Hanna Gerdes, lawyer specialised in the fields of human rights and international humanitarian law at Hanna and Goliath Law and Education, will facilitate the seminar.

How to register: If you wish to participate, register at info@humanrights.se. Please include: First name, last name, email, and institution or other. Registration no later than Monday 13 of June. We will provide you with a Zoom link on Tuesday 14 of June to the registered email.

Visual interpretation: An illustrated image with light grey background and the headline “Welcome to a webinar about the European Human Rights System!” In the middle of the image there is a red computer with a silhouette of a person showing on the computer and a symbol of a hand clicking on the computer, and under it the text “The nexus between human rights, peace and security – 15 of June, 10:00-12:00 CET”.

Save the date: Webinar on the importance of the European Human Rights System 15th of June – With an example from the invasion of Ukraine

For the nexus between human rights, peace, and security in Europe.

Short about the webinar: Welcome to a webinar on 15 of June aimed at increasing the understanding of the European human rights system and facilitating an exchange between different actors. The seminar will consist of two parts: The first on the possibilities and challenges that the European human rights system the offers, and the second putting the system to the test by using the example of Russia’s invasion of Ukraine. A report on the subject will be launched at the seminar.

A wide group of actors will approach the subject from different perspectives including representatives from the Ukrainian human rights sector, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), the legal side litigating before the European institutions, the Swedish Defence Research Agency (FOI) and the Folke Bernadotte Academy.

Background:The Swedish Foundation for Human Rights has many years’ experience of analysing regional human rights systems from a human rights, peace and security aspect and has published several reports on the subject – most recently on the importance of the Inter-American human rights system for the nexus between human rights, peace, and security in the Americas.

How to register: The invitation and registration to the seminar will shortly be published on the Swedish Foundation for Human Rights’ social media. Make sure to follow us on Instagram, LinkedIn or Facebook in order not to miss the opportunity to take part in the topical webinar on the importance of the European human rights system for peace and security in Europe.

A warm welcome to join us on the 15th of June!

Visual interpretation: An illustrated image with light grey background and the headline “Save the date: Webinar about the European Human Rights System!” In the middle of the image there is an open calendar with the number 15 and a symbol of a hand clicking on the calendar and under it the text “We are inviting you to a webinar the 15 of June on the importance of the European human rights system.”.