Nytt program främjar partners i Burma och Colombia

Flicka som fundersamt tittar på bilder av mördade sociala ledare. Foto: Bianca Bauer. Fredsveckan, Tumaco, Colombia.
Syntolkning: Flicka som fundersamt tittar på bilder av mördade sociala ledare.

Under 2023 har Fonden för mänskliga rättigheter inlett ett nytt, femårigt program med ForumCiv för att fortsatt stödja våra partners i Burma och Colombia. Programmet kallas för LPF (”Large Partnership Funding”) och syftar till att stärka civilsamhällesaktörer som arbetar tillsammans för att förverkliga mänskliga rättigheter och stärka civilsamhället.

En av de största fördelarna med LPF-programmet är dess flexibilitet och långsiktighet. Genom att inleda fleråriga samarbeten med våra partners garanteras de viss kontinuitet och trygghet. MR-Fondens partners leder initiativ som bidrar till inkluderingen av rättighetsbärares perspektiv, möjliggör att ansvar utkrävs för brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell rätt samt främjar civilsamhällets initiativ för jämställhet och rättvis fred.

Som vi ser i våra projekt med partners i Burma och Colombia kräver arbete i konfliktdrabbade kontexter en helt annan nivå av flexibilitet och innovation, både från lokala partners och från oss. I allt arbete med mänskliga rättigheter är samarbete väsentligt, men i dessa miljöer isoleras och utestängs ofta civilsamhällesaktörer, en strategi som minskar utrymmet för deras arbete. Våld och hot mot sociala ledare och människorättsförsvarare kräver att vi som internationella partners uppmärksammar dessa kränkningar och framför våra partners budskap i Sverige och internationellt.

Inom LPF-programmet stödjer MR-Fonden civilsamhällesaktörer i strävan efter att stärka individer och gruppers kapacitet att utkräva sina mänskliga rättigheter. Det kan ta sig uttryck som juridiskt stöd och hjälp till brottsoffer, upprätthållande av historiska minnen, sanningssökande samt dokumentation av människorättskränkningar. Under de senaste åren har vi noterat ett ökande behov av psykosocialt stöd till människorättsförsvarare. Därmed är psykosocialt stöd en komponent i några av våra projekt och länkar samman MR-Fondens två tematiska områden, ESK-rättigheter och övergångsrättvisa.

De organisationer vi samarbetar med i Burma och Colombia är långvariga partners till MR-Fonden. De är nyckelaktörer inom sina områden och viktiga förändringsaktörer på olika nivåer i samhället.

Burma

Burma har i decennier varit ett splittrat land med ett flertal pågående väpnade konflikter. I landet har vi inom LPF-programmet projekt med flera civilsamhällesaktörer. Det övergripande målet är att bidra till burmesiska civilsamhällets kapacitet att arbeta för respekt och skydd för mänskliga rättigheter samt att främja ansvarsutkrävande och rättvisa när det gäller människorättskränkningar. Två fokusområden är HBTQI+ och övergångsrättvisa. Läs mer här.

Colombia

Programmet stödjer våra partners insatser för att uppnå ett effektivt genomförande av den lagstiftning och de bestämmelser som finns gällande upprättelse för konfliktoffren i landet samt främjar rättighetsbärares deltagande i de mekanismer som utgör del av systemet för övergångsrättvisa som grundades som ett resultat av fredsavtalet från 2016. Programmet bidrar till att stärka möjligheten för ansvarutkrävande hos konfliktoffer, ursprungsbefolkning och kvinnor samt för åtnjutande av deras rätt till sanning, rättvisa, gottgörelse och garantier för icke-upprepning. Inom ramen för programmet stödjer MR-Fonden, Advokatkollektivet José Alvear Restrepo, CAJAR, den nationella brottsofferrörelsen för statligt maktmissbruk, Movice, och Comunidad de Juristas AKUBADAURA.