Vårt arbete

Med den internationella rätten som verktyg arbetar Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) med att främja mänskliga rättigheter internationellt och i Sverige. Detta gör vi genom kunskapshöjning, granskning, påverkansarbete och stöd till människorättsförsvarare.

MR-Fondens tematiska fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt övergångsrättvisa, det vill säga upprättelse för människorättskränkningar i syfte att uppnå hållbar fred.

MR-Fonden använder internationella arenor som till exempel FN:s kommittéer och råd för mänskliga rättigheter samt regionala MR-mekanismer så som till exempel inom Afrikanska Unionen (AU) och Organisationen för de amerikanska staterna (OAS) för att säkerställa upprätthållandet av mänskliga rättigheter och främja hållbar fred. MR-Fonden samarbetar med strategiska MR-aktörer som exempelvis regionala institutioner för mänskliga rättigheter och olika typer av civilsamhällesaktörer på regional, nationell och lokal nivå.

I enlighet med vår strategi för perioden 2021-2026 fokuserar MR-Fonden på följande:

  • Bidra till att stärka efterlevnaden av mänskliga rättigheter, tillgång till rättvisa och upprättelse vid kränkning av internationellt erkända rättigheter genom granskning och ansvarsutkrävande.
  • Stödja människorättsförsvarare för en långsiktig utveckling av det lokala civila samhällets kapacitet.
  • Vara en mötesplats och en dialogskapare för att stärka efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.
  • Genom utbildning och påverkansarbete fortsatt verka för ökad kunskap om mänskliga rättigheter och deras innebörd hos berörda samhällsaktörer.
  • Synliggöra och bidra till policyutveckling om länkarna mellan mänskliga rättigheter och hållbar fred samt andra närliggande områden.