Om MR-Fonden

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som bildades 1991 av Amnesty Internationals svenska sektion, Diakonia, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Svenska Kyrkan. Sedan 2008 är Sensus Studieförbund huvudman för MR-Fonden.

Vision

MR-Fondens vision är en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter samt har verktyg för att utkräva dem.

Mission

MR-Fondens mission är att genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och granskningsarbete stärka rättighetsperspektivet hos statliga och icke-statliga aktörer i Sverige och internationellt. Vi vill därigenom främja respekten för och åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna. Vi lägger särskild vikt vid att höja kompetensen inom området mänskliga rättigheter hos stat, kommun och civilsamhälle samt att stärka utsatta gruppers rättigheter.

Målgrupp

I Sverige består den huvudsakliga målgruppen av beslutsfattare, myndigheter, journalister och organisationer. I samarbetsländerna är MR-Fondens ena målgrupp de människorättsorganisationer, som direkt berörs av MR-Fondens stöd men även dessa organisationers egna målgrupper, som ofta är lokalbefolkning respektive myndigheter. Den andra målgruppen i det internationella arbetet är nyckelpersoner hos myndigheter och rättsväsende.

Finansiering

Finansieringen av MR-Fondens verksamhet sker huvudsakligen via bidrag från svenska myndigheter, fonder och stiftelser samt via intäkter från utbildningar och andra uppdrag.

MR-Fonden har ingen möjlighet att ge ut finansiella bidrag till individer.