Om MR-Fonden

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som bildades 1991 av Amnesty Internationals svenska sektion, Diakonia, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Svenska Kyrkan. Sedan 2008 är Sensus Studieförbund huvudman för MR-Fonden.

Vision

MR-Fondens vision är en fredlig värld där mänskliga rättigheter och allas lika värde respekteras och efterlevs, där samhällets aktörer har kunskap om sitt människorättsansvar och där var människa är medveten om sina rättigheter och har möjlighet att utkräva dem.

Mission

MR-Fondens mission är att genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och granskningsarbete stärka rättighetsperspektivet hos statliga och icke-statliga aktörer i Sverige och internationellt. Vi vill därigenom främja respekten för och åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna. Vi lägger särskild vikt vid att höja kompetensen inom området mänskliga rättigheter hos stat, kommun och civilsamhälle samt att stärka utsatta gruppers rättigheter.

Uppdrag

MR-Fondens uppdrag är att med den internationella rätten som verktyg främja de mänskliga rättigheterna internationellt och i Sverige.

Målgrupp

I Sverige består den huvudsakliga målgruppen av beslutsfattare, myndigheter, journalister och organisationer. I samarbetsländerna är MR-Fondens ena målgrupp de människorättsorganisationer, som direkt berörs av MR-Fondens stöd men även dessa organisationers egna målgrupper, som ofta är lokalbefolkning respektive myndigheter. Den andra målgruppen i det internationella arbetet är nyckelpersoner hos myndigheter och rättsväsende.

Finansiering

Finansieringen av MR-Fondens verksamhet sker huvudsakligen via bidrag från svenska myndigheter, fonder och stiftelser samt via intäkter från utbildningar och andra uppdrag.

MR-Fonden har ingen möjlighet att ge ut finansiella bidrag till individer.