Övergångsrättvisa

Vad är övergångsrättvisa?

Övergångsrättvisa (transitional justice) utgör en del av MR-Fondens arbete med upprättelse för kränkningar av mänskliga rättigheter. Övergångsrättvisa är ett samlingsbegrepp för alla de processer och mekanismer en stat använder för att komma tillrätta med massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt som begåtts inom ramen för en intern väpnad konflikt, en diktatur eller liknande omständigheter. Typiskt sett har händelserna givit upphov till en situation som det ordinarie rättssystemet inte kan hantera. Det kan också finnas en överenskommelse mellan parterna i övergångsprocessen om att inrätta mekanismer utanför det ordinarie rättssystemet. Övergångsrättvisa kan exempelvis ingå som en del av ett fredsavtal eller beslutas av en ny demokratisk regering.

Ett första mål med övergångsrättvisa är att tillgodose offrens rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse. Ett andra mål är att nå försoning och hållbar fred för att historien inte ska upprepas. Mekanismerna som används kan vara både juridiska och icke-juridiska och kan förekomma i en lång rad olika kombinationer – även som hybrider mellan juridiska och icke-juridiska former. Ingen process är exakt likadan någon annan – och det finns goda skäl för detta – eftersom varje fall är unikt. Gemensamt för många processer är ändå att de inkluderar olika kombinationer av rättsprocess, gottgörelse, sanningskommission, institutionell reform och avlägsnande av ansvariga för människorättsbrott från officiella positioner.

Övergångsrättvisan har sitt ursprung i de processer som följde av övergången från militärdiktaturerna i Argentina och Chile, men har sedan dess använts i olika former i övergångsprocesser över hela världen. Ursprungets övergång från diktatur till demokrati har därmed också kompletterats med övergång från krig till fred. Delar av övergångsrättvisan – framförallt sanningskommissioner och olika former av gottgörelse – används även som redskap i andra processer. Sanningskommissioner har bland annat använts i Kanada för att utreda den kanadensiska statens internatskolor för urfolk och i Sverige för att utreda Svenska Kyrkans roll i det historiska förtrycket av samerna. Den senare är ett av många exempel på sanningskommissioner som drivits av civilsamhället. Dessa uppkommer ofta för att staten inte är intresserad av en sanningskommission och kan fungera som påtryckningsmedel för att få till en statlig kommission.

Såväl inom FN:s MR-system som inom det Interamerikanska MR-systemet finns specialrapportörer för övergångsrättvisa.

Varför jobbar MR-Fonden med övergångsrättvisa?

Det finns ett mervärde i att civilsamhällesaktörer är engagerade i övergångsrättviseprocesser eftersom de kan främja, granska, förankra och på andra sätt bidra till sådana processer. Övergångsrättvisa överlappar även med det bredare arbetsområdet upprättelse för kränkningar av mänskliga rättigheter som MR-Fonden fokuserar på. Vi har arbetat med övergångsrättvisa sedan 2006 och har under denna tid etablerat oss som den ledande civilsamhällsaktören i Sverige på området. Övergångsrättvisan har kopplingar såväl till mänskliga rättigheter som freds- och demokratibyggande och vi ser det som vår uppgift att integrera dessa perspektiv och överbrygga den traditionella synen på motsättningarna mellan fred och rättvisa –såväl i teori som i praktik.

Vad gör MR-Fonden inom området övergångsrättvisa?

Colombia: MR-Fonden arbetar med partners i Colombia som tar tillvara civilbefolkningens intressen i den pågående övergångs- och rättviseprocesser.

Colombia/Sverige: MR-Fonden är en av två medföljande organisationer som bidragit till insamlandet av vittnesmål i Sverige till den colombianska sanningskommissionen.

Sverige: MR-Fonden har en längre tid verkat för att synliggöra strukturer i Sverige som kan kopplas till temat övergångsrättvisa. Exempelvis har vi belyst situationen för svenska samer och romer utifrån perspektiv av övergångsrättvisa. Vi fortsätter uppmärksamma utvecklingen i Sverige på området, bland annat genom att granska tillsatta sannings- och försoningskommissioner för samer samt tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Burma: I Burma arbetar vi med partners som samlar in bevis på männiorättskränkningar och förbereder en kommande övergångs- och rättviseprocess.

Regionalt Afrika, Amerika och Europa: Vi arbetar med att bidra till en bättre förståelse för kopplingen mellan regionala MR-system och hållbar fred.

Nätverk: MR-Fonden är medgrundare av Svenska Nätverket för Övergångsrättvisa och koordinerar nätverket som är en sammanslutning av organisationer och akademiker som arbetar inom området.

Information och påverkan: Vi sprider kunskap och genererar debatt om övergångsrättvisa, upprättelse för människorättskränkningar samt hållbar fred genom att anordna seminarier och skriva rapporter.