Burma

MR-Fonden stödjer sedan en längre tid civilsamhällesaktörer inom demokratirörelsen i Burma. Det övergripande målet är att bidra till burmesiska civilsamhällets kapacitet att arbeta för respekt och skydd för mänskliga rättigheter samt att främja ansvarsutkrävande och rättvisa när det gäller människorättskränkningar. Våra fokusområden är kvinnors och HBTQI-personers rättigheter samt övergångsrättvisa.

: Han Gyi från partnerorganisationen ND Burma med en rapport om dokumentation av människorättskränkningar.

Arbetet syftar till att öka det burmesiska civilsamhällets möjligheter att verka för en ökad respekt för mänskliga rättigheter i landet och med det bidra till att minska risken för diskriminering och våld. Arbetet syftar även till att skapa förutsättningar för demokratisk utveckling.

Varför är arbetet relevant? Burma har i decennier varit ett splittrat land med ett flertal pågående väpnade konflikter. Rohingya-folkets utsatthet har särskilt hindrat en positiv utveckling inom området mänskliga rättigheter. Utvecklingen har under de senaste åren varit negativ, särskilt efter militärjuntans kuppförsök den 1 februari 2021. Efter militärkuppen har juntan utövat systematiska övergrepp mot civilbefolkningen i försök att kuva motståndet mot militärens övertagande. Det är därför angeläget att fortsatt stödja civilsamhällets möjlighet att verka och dess kapacitet kopplat till mänskliga rättigheter.

Tre viktiga insatser:

  1. Att bidra till att våld och diskriminering riktad till HBTQI+personer minskar genom informationskampanjer, dokumentation, utbildningsinsatser. HBTQI+personers rätt och möjlighet till försörjning är i särskilt fokus.
  2. Att bidra till att lokala civilsamhällesaktörer som arbetar med att dokumentera människorättskränkningar kan genomföra sitt arbete och med det ställa legitima krav på utkrävbarhet och upprättelse för konfliktoffer.
  3. Kvinnor och etniska gruppers särskilda rättigheter och utsatthet är i fokus för arbetet liksom att påvisa att civilsamhället inklusive människorättsorganisationer har en legitim och skyddad rätt att granska och uppmärksamma människorättskränkningar utan risk för hot eller våld.