Sverige

Den colombianska sanningskommissionen och diasporan

Som är en följd av fredsavtalet från 2016 i Colombia mellan regeringen och FARC-gerillan tillsattes en sanningskommission för att utreda kränkningar av de mänskliga rättigheterna av parterna under den mångåriga konflikten. Den colombianska sanningskommissionen har tagit det viktiga och unika initiativet att inbegripa exilcolombianer runtom i världen i sanningssökandet. MR-Fonden stödjer den colombianska sanningskommissionens arbete i Sverige genom att stödja den colombianska diasporans medverkan i den colombianska sanningskommissionen, till exempel genom vittnesmål, hearings, möten och kulturella event.

Utställning på MR-dagarna 2018 för att hedra och påminna om människor som mördats i den colombianska väpnade konflikten.

Utställning på MR-dagarna 2018 för att hedra och påminna om människor som mördats i den colombianska väpnade konflikten.

Det är en global utmaning att involvera disaporagrupper i freds- och demokratiprocesser, samtidigt som Sverige har en rik samling diasporagrupper. Vi vill fokusera på diasporans roll för fred, demokrati och mänskliga rättigheter eftersom de ofta har glömts, eller valts bort, som en faktor i dessa sammanhang, trots att forskning visar att deras deltagande är viktigt för att nå hållbar fred, rättvisa och demokrati i de forna hemländerna. Detta behöver belysas både i Sverige för att ge våra många diaspora/exilgrupper upprättelse i att de är just rättighetsbärare både i det nya landet och i ursprungsländerna. I ett längre perspektiv vill MR-Fonden knyta lärdomarna från processen med den colombianska diasporan till andra disaporagrupper i Sverige.

För mer information om verksamheten, eller om du är exilcolombian och bor i Sverige och vill delta i aktiviteterna, kontakta oss via:
Mail: comisiondelaverdad@humanrights.se
Telefon: Fredrik 070 565 02 74 eller Claudia 070 559 53 42
Facebook: https://www.facebook.com/CEVColombiaNodoSuecia/

Hur kan kvinnors rättigheter skyddas under konflikt?

MR-Fonden har länge arbetat mot straffrihet och för upprättelse i konflikt och postkonfliktsituationer. Kvinnors behov och rättigheter glöms då ofta bort. Därför har vi nu tagit fram en informationsbroschyr om hur kvinnors rättigheter kan säkerställas i arbetet för gottgörelse efter en konflikt.

Kvinnors utsatthet ser ofta annorlunda ut än mäns under väpnade konflikter. Förutom de direkta konsekvenserna av en väpnad konflikt såsom mord, tortyr och våldtäkt, blir kvinnor också utsatta för andra typer av våld. Exempelvis ökar mäns våld mot kvinnor i hemmet under en väpnad konflikt. Kvinnor kan också bli internflyktingar, tvångsförflyttas eller förlora anhöriga i högre utsträckning än män. Broschyren utgår från övergångsrättvisans fyra pelare – sanningssökande, tillgång till rättvisa, gottgörelse/ersättning och garantier för icke-upprepning.

Romers rättigheter och upprättelse för människorättsbrott

I Sverige utsätts romer fortfarande för mycket omfattande diskriminering. Att tillhöra de romska grupperna idag kan innebära att man har mycket svårt att få ett arbete, att man får sämre tillgång till sjukvård, att man bor i en undermålig bostad eller att man inte har någon bostad alls. Det är ett resultat av flera hundra år av utanförskap.

MR-Fonden såg ett behov av att sätta mänskliga rättigheter i fokus i debatten om upprättelse för kränkningar av romers rättigheter i Sverige. En del har gjorts för att ta itu med diskriminering och kränkningar men mycket återstår. Gottgörelse och upprättelse får ofta stryka på foten. Därför vände MR-Fonden sig till övergångsrättvisa för att använda de metoder som begreppet innefattar för att granska hur den svenska staten arbetat för att ge Sveriges romer en reell upprättelse.

Syftet med granskningen är att göra ett inlägg i debatten om upprättelse för de människorättsbrott romer i Sverige fått utstå och ge rekommendationer för vägen framåt. Inspiration har hämtats från internationella erfarenheter av sanningskommissioner, rättegångsförfaranden, skadestånd och ekonomisk ersättning, officiella ursäkter, minnesmärken och institutionella reformer.

Bild på Soraya Post, EU-parlamentariker, med MR-Fondens skrift: "Har Sveriges romer fått upprättelse?" från 2015.

Bild på Soraya Post, EU-parlamentariker, med MR-Fondens skrift: “Har Sveriges romer fått upprättelse?” från 2015.

Svenska nätverket för övergångsrättvisa

MR-Fonden tog 2015 initiativet till ett svenskt nätverk för övergångsrättvisa som vi även samordnar. Syftet med nätverket är att ge en plattform för representanter för civilsamhällesorganisationer och forskare verksamma inom fred, säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter, att utbyta erfarenheter och kunskap om övergångsrättvisa. Nätverket fungerar som en naturlig kontaktyta för aktörer och beslutsfattare som är intresserade av övergångsrättvisa och ökar kännedom om begreppet i Sverige.

Nätverket är löst sammansatt. MR-Fonden kallar till möte två gånger per år med stöd av ILAC:

Nätverkets medlemmar:

Organisationer

 •  Amnesty Sverige
 •  Civil Rights Defenders
 •  Diakonia
 •  Fonden för mänskliga rättigheter
 •  Forum Syd
 •  Försvarshögskolan, Folkrättscentrum
 •  International Legal Assistance Consortium, ILAC
 •  Independent Movement – Sudan
 •  Kristna Fredsrörelsen
 •  Kvinna till kvinna
 •  Life and Peace Institute
 •  Operation 1325
 •  Plan Sverige
 •  Svenska FN-förbundet

Forskare

 •  Kjell-Åke Nordquist, Associate Professor in Peace and Conflict Research, Stockholm School of Theology.
 •  Dr. Olle Mårsäter, Senior Lecturer in International Law, Director of studies undergraduate and graduate programmes, Faculty of Law, University of Uppsala.
 •  Dr. Maria Ericson, Lund University, postdoctoral researcher on transitional justice in South Africa and in relation to Roma in Sweden.
 •  Sally Longworth, Lecturer in International Law at the Swedish Defence University.
 •  Dr. Pål Wrange, LLM, LLD, Professor of International Law, Vice-Dean, Faculty of Law, Director, Stockholm Center for International Law and Justice.

I maj 2015 skickade ett antal nätverksmedlemmar ett brev för att förkunna nätverkets bildande till FN:s specialrapportör för sanning, rättvisa, ersättning och garantier för icke-upprepning, Pablo De Greiff. Läs brevet här.

Är din organisation intresserad av att delta i nätverket, kontakta oss på info@humanrights.se.