Exilcolombianer, kvinnor och unga i fokus för sanningskommissionens arbete

Att söka sanningen och låta de konfliktdrabbade beskriva sina upplevelser är en av nycklarna för hållbar fred. Sanningssökande är en viktig del för att förklara de underliggande orsakerna till en konflikt och att på så sätt kunna jobba förebyggande för att minska risk för återupprepning. I fredsavtalet som slöts 2016 mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC, bestämdes det att konfliktoffer skulle stå i centrum för avtalet. En viktig del av detta är att lyfta perspektivet för de colombianer som tvingats lämna landet på grund av konflikten, alltså de som tvingats gå i exil. Vi på fonden för mänskliga rättigheter har hjälpt till i det här arbetet.

MR-Fonden och Nodo Suecia (den svenska arbetsgruppen för den colombianska sanningskommissionen i Norden) har under 3 års tid (2020-2023) stöttat den colombianska sanningskommissionen. Nodo Suecia är en av flera grupper i världen som arbetar med detta i olika länder där exilcolombianer bor. Kommissionen arbetar med tre huvudområden: sanning, försoning och icke-upprepning.

Vårt fokus har varit att höja rösterna hos de colombianer som tvingats leva i exil utanför Colombia. Enligt slutrapporten för sanningskommissionen tvingades över en miljon colombianer lämna landet i exil mellan 1982 och 2020. Enligt UNHCR är exil den näst största typen av våld i landet, efter tvångsförflyttning inom landet. För att bidra till sanning, försoning och icke-upprepning genomfördes vittnesmål och intervjuer tillsammans med samordningsgruppen i Norden. De intervjuer som genomfördes bidrog till att colombianska konflikt offer som lever utanför Sverige har fått sina röster hörda och en möjlighet att påverka och delta i sanningskommissionens arbete (läs mer här). Utöver det, innebär deras deltagande ett uppmärksammande i Sverige om de utmaningar som en asylsökande person ställs inför men också hur att leva i exil påverkar en individ. Därför var en del av arbetet också påverkansarbete riktat mot svenska beslutsfattare för att främja och visa på vikten av sanningkommissionens arbete.

En annan viktig del i arbetet var olika typer av evenemang och seminarier för att beskriva händelser och brott mot mänskliga rättigheter under konflikten i Colombia. Bland annat anordnades “listening events” om förföljelsen av föreningen Jaime Pardo Leal (JPL) i Sverige och folkmordet på medlemmar i partiet Unión Patriotica. Eventen var välbesökta, bland annat deltog Carlos Martin Beristain som ansvarade för det internationella arbetet, svenska exilcolombianer och företrädare för människorättsorganisationer.

Att främja kvinnors deltagande i sanningskommissionens arbete var ännu ett fokus för projektet. Därför anordnades en konferens för exilcolombianska kvinnor i Sverige som av olika anledningar lämnade Colombia. De fick möjlighet att utbyta erfarenheter, delta i övningar kring ämnet och komma med förslag till sanningskommissionens genusavsnitt  i slutrapporten. Arbetet var viktigt för att skapa en mer sanningsenlig berättelse av det som hänt och för att stärka kvinnorna individuellt och kollektivt.

Kvinnor drabbas och utsätts för specifikt våld i tider av krig. Krig förstör kvinnors liv och värdighet och det är därför det är grundläggande att vi kan prata om vad som har hänt oss.”- María del Rosario Vásquez S

En annan del av arbetet var en serie med seminarier och en konferens med colombianska studenter i Europa. Studenterna samtalade om olika aspekter av konflikten och vikten av sanningen för att kunna uppnå hållbar fred i Colombia. Syftet med arbetet var att synliggöra och stärka ungas perspektiv och kunskap.

Dessutom publicerade MR-Fonden tillsammans med Fundación Plan Ángel,  en rapport om irreguljära adoptioner från Colombia som ägde rum under den väpnade konflikten. Bristen på garanti för de mänskliga rättigheterna under den långa tiden av strukturellt våld och konflikt, gynnade irreguljär adoption praxis. Många minderåriga adopterades under misstänksamma omständigheter och utan möjlighet att få information och kontakt med sin biologiska familj. Dessutom var barnen från de mest utsatta samhällsgrupperna.

Genom projektet har exilcolombianer, kvinnor och unga fått möjlighet att vara aktiva deltagare i sökandet efter sanning och hållbar fred i Colombia. Dessa gruppers budskap, erfarenheter och kunskap har bidragit till att uppmärksamma vikten av det svenska biståndet, ett holistiskt perspektiv och konsekvenserna av att leva i exil. Slutrapporten “Hay futuro si hay verdad” (“Det finns en framtid om det finns sanning”), är ett positivt exempel som kan användas i andra processer av övergångsrättvisa, fred eller för framtida sanningskommissioner. Vår förhoppning är att dessa lärdomar kan föras vidare och att projektet i sin helhet belyser vikten av fortsatt svenskt bistånd till Colombia för att stödja fredsbygge och andra diasporor och exilgrupper.

Klicka på bilderna för att läsa eller ladda ner sanningskommissiones rapport på spanska:

Bild: Omslag av slutrapporten om resultat och rekommendationer

Klicka här att läsa en sammanfattning  av rapporten på engelska 

Bild: Omslag av slutrapportens Gender-avsnitt “Min kropp är sanningen”

Klicka här för att läsa en sammanfattning av rapporten på engelska

Bild. Omslag av Exil-avsnittet ” The Colombia utanför Colombia”

Klicka här för att läsa en sammanfattning av rapporten på engelska

Bild: Omslag av slutsrapportens avsnitt om etniska grupper ” Att motstå är inte att uthärda”

Klicka här för att läsa en sammanfattning av rapporten på engelska