Colombia

MR-Fonden stödjer upprättelse för konfliktoffren i Colombia

Sedan 1940 talet har tusentals personer drabbats av konflikten i landet. År 2016 ingick den colombianska regeringen ett fredsavtal med gerillagruppen FARC. Detta efterföljdes av en övergångsrättviseprocess för att gottgöra de människorättskränkningar som skedde under konflikten. Emellertid har nya väpnade aktörer uppkommit efter detta fredsavtal och flera väpnade konflikter pågår i nuläget. I detta politiska läge är den colombianska befolkningen mer sårbar för människorättskräningar både från statliga och icke-statliga aktörer, speciellt redan utsatta grupper såsom kvinnor, urfolk och afrocolombianer. Därav är de colombianska civilsamhällesorganisationernas arbete för skyddet och främjandet av mänskliga rättigheter mycket viktigt. Dessutom är organisationerna en viktig länk till mellanstatliga organisationer som FN och OAS, vilka också är viktiga komponenter av människorättsarbetet i landet. 

Den integrerade upprättelsen för konfliktoffren kräver att det finns kapacitet både hos rättighetsbärare, de organisationer som ger juridiskt stöd till dessa processer, och även hos de myndigheter som bör garantera brottsoffrens rättigheter. Fonden för mänskliga rättigheter samarbetar med advokatkollektivet José Alvear Restrepo (CAJAR), Rörelsen för offer av statliga brott (MOVICE) samt Urfolksadvokatkollektivet Akubadaura. Detta program är finansierat av Forum CIV:s Swedish Partnership Programme s.k. LPF-program. 

Grafitti för fred i Bogotá. Foto: Bianca Bauer

Advokatkollektivet José Alvear Restrepo (CAJAR) 

CAJAR grundades  för 45 år sedan. CAJAR har sitt ursprung i organisationen Asociación Nacional de Profesionales (ASONALPRO) som bestod av sakkunniga från olika områden som arbetade för att öka skyddet av politiska fångar och personer förföljda på grund av sina politiska åsikter samt hjälpa offer och deras familjer i fall av människorättskränkningar, såsom godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden, godtyckliga avrättningar, massakrer och tortyr. År 1980 blev CAJAR officiellt registrerad och blev en av de första organisationerna, bestående av advokater, att jobba med försvaret av de mänskliga rättigheterna i Colombia i synnerhet med försvaret av medborgerliga och politiska rättigheter.  

1995 inledde kollektivet sitt arbete med främjande och skydd av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-R). I samband med detta påbörjades processen för utbildning av nya advokater genom att inrätta en stipendiatroll-juridiska assistenter.  

Sedan 1999 har CAJAR utvecklat sitt internationella arbete genom att omstrukturera sitt engagemang i mellanstatliga övervakningsorgan såsom FN, OAS och Internationella arbetsorganisationen (ILO). I november år 2000 erhöll CAJAR om att bli en icke-statlig organisation med konsultativ status i OAS. För tillfället pågår även en process för att erhålla konsultativ status i FN. CAJAR driver fall både nationellt och internationellt genom den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (IACHR). 

Idag består CAJAR:s team av 27 anställda jurister och sakkunniga inom mänskliga rättigheter. Organisationen jobbar främst inom tre olika områden: bekämpandet av straffriheten, territoriell rättvisa och bekämpandet av klimatförändringen samt konfliktlösning och fredsbyggande arbete. CAJAR:s uppdrag är att försvara och främja mänskliga rättigheter från ett heltäckande perspektiv, med rättigheternas odelbarhet och ömsesidiga beroendeförhållande som utgångspunkt. 

– Målet med vårt arbete är att skapa och genomföra förslag för en effektiv och rättvis implementering av mänskliga rättigheter inom ramen för nationell och internationell lagstiftning. Dessa ska bidra till att säkerställa fredlig samlevnad, pluralism, mångfald och demokratin i en stat där de mest sårbara grupperna – kvinnor, urfolk och afrocolombianerär inkluderade och tillgodoses sina rättigheter. María del Pilar Silva Garay, Styrelseledamot och projektledare i CAJAR 

Maria del Pilar Silva under påverkansmöte. Foto: MR-Fonden

Rörelsen för offer för statsunderstödda brott (MOVICE)

Rörelsen grundades 2005 som en reaktion mot den väpnade konflikten. I synnerhet på det politiska våldet och hög straffrihet för brott som begåtts av statliga och paramilitära aktörer i Colombia. Rörelsen strävar efter att belysa situationen samt stärka de drabbades möjlighet att uppmärksamma situationen och utkräva rätt till sanning, rättvisa, full gottgörelse och garantier för att brott mot de mänskliga rättigheterna inte ska upprepas. För MOVICE är respekten för dessa rättigheter och minskad straffrihet nödvändiga villkor för framväxten av en varaktig fred och en verklig demokrati. 

MOVICE består av över 300 organisationer som företräder offer för olika brott som begåtts i samband med konflikten, bland annat offer för tvångsförflyttningar, massakrer och politiskt folkmord. Förutom ett centralt samordningsorgan består MOVICE av över 22 regionala grupper som bedriver verksamhet över hela Colombia. 

Förutom att verka för att internationell lagstiftning om brottsoffers rättigheter införs, verkar MOVICE bl.a. för att dokumentera fall i databasen ”Nunca Mas” och dess påverkansarbete bidrar till att inkludera offers perspektiv i den offentliga debatten. MOVICE har lämnat rapport till sanningskommissionen samt möjliggör samarbetet och dialogmöjligheter mellan offer och tjänstemän från enheten för sökandet av offer för påtvingande försvinnande och fredstribunalerna, som är mekanismer i övergångsrättvisesystemet. En intressant komponent av deras arbete är minnesgallerier samt användning av holistiska metoder som vill tillgodogöra de psykosociala aspekterna av upprättelse för konfliktoffer. 

CAJAR och MOVICE vill under 2024 bidra att stärka offrens röst och deras krav på rättvisa i fredsprocessen mellan den colombianska regeringen och ELN gerillan. 

– Under genomförandet av projektet har jag haft möjligheten att fortsätta de strategiska åtgärderna som bidrar till påverkan vid varje instans av det integrerade systemet för sanning, rättvisa, reparation och garantier om icke-upprepning, inklusive deltagandet av MOVICE som den organisation som begärde försiktighetsåtgärden med störst omfattning inom ramen för den särskilda jurisdiktionen för fred för skydd av platser, där vi misstänker att det finns försvunna personer. Projektet har ökat samarbetet med offer och enheten för sökandet av påtvingade försvinnanden i Colombia. Valentina Avila, jurist och projektansvarig vid MOVICE.

Årsmöte för skolorna för det historiska minnet 2023. Foto: MOVICE

Urfolksadvokatsamfundet Akubadaura 

Akubadaura, som bildades 2012, är en ideell organisation. Namnet är ett ord från språket Emberá Chamí och betyder “hjälpare”. Namnet belyser organisationens uppdrag och åtagande, vilket är att hjälpa och stödja urfolk i olika rättsliga situationer, från återlämnande av mark till ansökan och utfärdande av skyddsåtgärder. Syftet med arbetet är att stötta och stärka urfolkssamhällets kapacitet att vara delaktiga och hitta lösningar för de komplexa utmaningar som de står inför, med ett särskilt fokus på implementeringen av fritt och informerat samförstånd och jämställdhet. 

Akubadaura granskar och förmedlar också information och forskning till allmänheten, organisationer och myndigheter. Detta stöd blir en viktig utgångspunkt för beslut som fattas angående landområden, klimatförändringen, miljö- och ekonomisk rättvisa samt kollektiv upprättelse för urfolkssamhällen som drabbats av konflikten. Dessutom skapar Akubadaura processer för samverkan med andra organisationer och sammanlänkar aktörer med det tydliga syftet att bidra till en politik som främjar fred och territoriell försoning. 

– För Akubadaura är varje steg mot att kunna leva tillsammans en gemensam insats, samarbetet är avgörande. Vi utgår ifrån en territoriell, genusinriktad och deltagandebaserad strategi, vårt mål är att stärka myndigheternas, kvinnliga ledares och ungdomarnas ledarskapLina Marcela Tobón Yagarí, Generaldirektör för Akubadaura.

Lina Marcela Tobón Yagarí. Foto: Akubadaura

 

Varför är Colombia programmet relevant?

Samarbetet mellan Fonden för mänskliga rättigheter och colombianska partner möjliggör deras närvaro i konfliktdrabbade områden och ökar stöd till utsatta grupper i samhället, såsom kvinnor, afocolombianer, urfolk och smålantbrukare. Programmet stöder bl.a. fem av Wiwas och Emberas urfolkssamhälen i Sierra Nevada de Santa Marta, Guajira och norra Choco. 

Samarbetet med colombianska partners anses ha en mycket positiv inverkan, eftersom det har lett till en betydande förstärkning av gruppen som drabbats av människorättskränkningar. Genom juridiska och psykosociala metoder har rättighetsbärare kunnat höja sina röster för att fördöma och synliggöra bl.a. statens repressiva politik och den straffrihet som råder i offrens fall.  

 –Denna förstärkning har lett till en avsevärd ökning av offrens kapacitet att föra sin talan inför de nationella myndigheterna, vilket gjort att de kan kräva att information angående deras fall utreds och att de skyldiga åtalas. Det bör betonas att denna kapacitet inte bara är begränsad till den rättsliga sfären, utan också sker genom aktivism. María del Pilar Silva Garay

En fredlig och rättvis utveckling i Colombia beror även på den attityd, kapacitet och kunskap som finns hos myndigheter och makthavare för att kunna garantera brottsoffrens rättigheter. Därmed stödjer programmet partners påverkans- och informationsarbete mot beslutsfattare, tjänstemän och andra människorättsorganisationer.

  • Se på video om CAJAR:s arbete för att stöda Wiwas urfolk i norra Colombia: