Vår verksamhet

MR-Fonden vill i sin verksamhet visa hur folkrätten och de folkrättsliga instrumenten kan användas för att påverka samhällsutvecklingen i demokratisk och fredlig riktning. Detta görs genom utbildning, opinionsbildning, informationsarbete, övervakning och internationellt samarbete. I verksamheten ges stöd till kapacitetsutveckling hos såväl samarbetsorganisationer i andra länder som organisationer i Sverige. I syfte att verka som katalysator och främja samordning mellan olika aktörer, agerar MR-Fonden ofta i samarbete med andra organisationer, både i Sverige och internationellt.

I sitt arbete strävar MR-Fonden efter en tydlig koppling mellan verksamheten i Sverige och internationellt. Detta innebär att MR-Fonden tar på tillvara erfarenheter från de utländska samarbetspartnerna, samtidigt som erfarenheter vunna genom verksamheten i Sverige ska komma samarbetspartnerna i andra länder till del.

Utöver arbetet med att direkt främja mänskliga rättigheter arbetar MR-Fonden för att tydliggöra rättighets-perspektivets innebörd och praktiska betydelse. MR-Fonden ser Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som centrala för utvecklingen och tillämpningen av de mänskliga rättigheterna och att de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för att uppnå målen. För verksamheten är mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen särskilt relevant.