Läs yttrande om Sverige från Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter

Europarådet publicerade den 19 februari sitt yttrande om hur Sverige lever upp till sina åtagande enligt ramkonventionen om nationella minoriteter. Rapporten innehåller rekommendationer till regeringen om hur den kan ta ansvar för att förbättra situationen i landet. Nedan följer två exempel på sådant som Europarådet anser att regeringen bör åtgärda omgående:

16. Den rådgivande kommittén uppmanar myndigheterna att säkerställa, i nära samråd med det samiska urfolket, att beslut på kommunal, regional och nationell nivå rörande användning av mark som traditionellt använts av samer inte negativt påverkar möjligheten för samerna att vidmakthålla och utveckla sin kultur, sitt språk och sin identitet. Myndigheterna bör säkerställa att regionala offentliga myndigheter och statliga myndigheter innan de fattar beslut om exploatering på mark där samer traditionellt har levt till fullo tillämpar lagen om samråd med samer samt bestämmelserna om samråd i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

19. Den rådgivande kommittén uppmanar myndigheter på alla nivåer att förbättra samrådsförfarandenas effektivitet, se till att de hålls vid rätt tidpunkt och är inkluderande och meningsfulla samt säkerställa att personer som hör till den samiska och andra nationella minoriteter systematiskt rådfrågas och har möjlighet att delta.

Läs en sammanfattning av rapporten på svenska här.

Läs hela rapporten på engelska här.