Årets tema för den Afrikanska unionen: Utbildning – i hopp om att bli ett konkurrenskraftigt Afrika

Bild från Afrikanska unionens 37:e toppmöte. Foto: AfricanUnion

Fonden för mänskliga rättigheter har länge arbetat med att synliggöra vikten av de regionala människorättsystemen, vilka har vuxit fram som ett komplement till det globala FN-systemet och för mänskliga rättigheter närmare länder och rättighetsbärare inom samma region. Detta innebär i sin tur att bl.a. ansvarsutkrävande, främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter kan upplevas mindre abstrakt, och ökar möjligheterna för fred och säkerhet regionalt som globalt. MR-Fonden vill som en del av detta arbete uppmärksamma det Afrikanska människorättssystemet, som lyder under mellanstatliga organisationen Afrikanska Unionen (AU). Tidigare i år beslutades att årets tema för AU är utbildning, vilket ses som ett viktigt led i att verka för ett hållbart, konkurrenskraftigt och välmående Afrika – där utbildning inkluderar och är till för alla. Något som även våra ugandiska partners Action for Development (ACFODE) aktivt arbetar för, nämligen att öka kvinnors politiska deltagande i Uganda. En av grundbultarna för att komma till bukt med underrepresentation av kvinnligt politiskt deltagande i landet är just utbildning.

Årets fokus på utbildning tema syftar till att ”utbilda en afrikan lämplig för 2000-talet: Bygga ett konkurrens- och motståndskraftigt utbildningssystem som uppmuntrar till ett inkluderade, livslångt, kvalitetsbaserat och relevant lärande i Afrika” skriver AU i sin press release (18/2-2024).

Vidare framhåller AU att unionens tema på utbildningen är ett viktigt steg mot att nå det första målet av Agenda 2063. ”Agenda 2063 – Det Afrika vi vill ha” motsvarar Sveriges globala mål ”Agenda 2030”. Mer specifikt innefattar Agenda 2063 ett konkret strategiskt ramverk för hur den afrikanska regionen inom loppet av en 50-års period ska nå en inkluderade, social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. Syftet är med andra ord att främja enighet, självbestämmelse, frihet, utveckling, framgång och gemensamt välstånd bland afrikanska länder, under en så kallad ”Pan-Afrikanism och Afrikansk renässans”. Läs gärna mer om Afrikas Agenda 2063-mål här

Det första målet av Agenda 2063 innefattar ”ett välmående, blomstrande Afrika som både baseras på och förutsätter en inkluderade tillväxt och hållbar utveckling.” För att åstadkomma detta krävs att Afrika gör stora satsningar och investerar i utbildning för att kunna utveckla vad som beskrivs som mänskligt och socialt kapital. AU menar därför att det krävs en ”utbildnings-och skicklighetsrevolution, som innefattar innovation, forskning och teknologi” (se press release 18/2-2024). Läs gärna mer här

Nuvarande utmaningar gällande inkluderade utbildning

Även om tillgången till utbildning bland afrikanska barn har ökat betydligt de senaste åren så är det fortfarande en stor andel barn som uteblir från skolan och inte har tillgång till någon skolgång. Det är en oroväckande utveckling och kräver åtgärder enligt AU. Detta lyftes även av FN:s generalsekreterare António Guterres under ett sammanträde 2022 i syfte att uppmuntra regionen att ta itu med utbildningskrisen genom gemensamma åtaganden och gemensamt agerande (se press release 18/2-2024).

Implementering av AU:s utbildningsåtaganden i praktiken:

Den ”Kontinentala Utbildningsstrategin för Afrika” (CESA) har i uppdrag av AU att ta vid unionens tema och i praktiken genomföra efterfrågade och nödvändiga förändringar inom utbildningssektorn för att få bukt med de utmaningar regionen står inför vad gäller utbildning. Mer konkret kommer CESA se över möjligheterna att utvidga tillgången till kvalitativ utbildning och för att möta kontinentens behov vad gäller en alltmer växande befolkning. Det uppges därmed att CESA ska se över förändringsmöjligheterna för Afrikas utbildningssystem så att det möter efterfrågan på ”kunskap, kompetens, skicklighet, innovation och kreativitet” – vilka behövs för att främja afrikanska kärnvärden och hållbar utveckling på nationell, sub-regional och regional nivå.

Kopplingar till vår ugandiska partner ACFODE:

Bland CESA:s huvudmål ingår bl.a. att främja processer som leder till och accelererar jämlikhet och jämställdhet. Det faktum att årets tema är utbildning och att ett av huvudmålen i Agenda 2063, mål 5, är att utforma ett utbildningssystem för alla, både kvinnor, flickor, pojkar och män, är ett steg i rätt riktning för att nå ett inkluderade, hållbart och livskraftigt samhälle där kunskap frodas. Vikten av utbildning och de satsningar som nu kommer att göras inom den afrikanska regionen anknyter till det projekt som vår partner Action for Development (ACFODE) bedriver i Uganda.

ACFODE är en ugandisk kvinnorättsorganisation som verkar för främjandet av kvinnors och flickors ökade politiska delaktighet i beslutsprocesser i Uganda. Som en del av projektet utbildas kvinnor och flickor i de möjligheter och mekanismer som finns för att delta i politiskt beslutsfattande processer. Detta i syfte att öka kvinnligt politiskt deltagande och påverka policyer som gynnar alla oavsett exempelvis kön. ACFODE arbetar med att synliggöra ojämlika institutionella, kulturella och sociala normer i det ugandiska samhället för att arbeta för förändring – exempelvis genom att verka för att beslutsfattande policyer ska bli mer inkluderande i landet. Läs gärna mer här om projektet. Läs även mer på ACFODE:s egna hemsida, här

Mer info: Det Afrikanska människorättssystemet

Det afrikanska människorättssystemet består av tre pelare – Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter (kommissionen), Afrikanska stadgan för mänskliga och folkens rättigheter (afrikanska stadgan) och Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter (domstolen). Kommissionens huvudsakliga uppgift är att skydda och främja de mänskliga och folkens rättigheter, tolka artiklarna ur afrikanska stadgan och godkänna vilka fall som tas upp av den Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter. Samtliga av dessa organ lyder under den mellanstatliga organisationen Afrikanska Unionen (AU), som syftar till att stärka de mänskliga rättigheternas roll inom och mellan organisationens medlemsländer. Läs mer här.  Läs även mer på AU:s hemsida.