Uganda

MR-Fonden samarbetar med kvinnorättsorganisationen Action for Development (ACFODE). Under 2023 inledde vi tillsammans ett nytt projekt finansierat av Svenska Institutet med fokus på att öka förståelsen för jämställdhet samt att öka kvinnors och unga kvinnors politiska deltagande i sydvästra Uganda.

Bild från Masaka, södra Uganda.

Varför är projektet relevant?

Underrepresentation av kvinnor i politiskt ledarskap är ett stort problem i Uganda och kommer från institutionella, strukturella och kulturella hinder och attitydbarriärer som motverkar kvinnors deltagande i det offentliga livet. Problemet förvärras av en brist på politisk utbildning då många ugandier förblir oinformerade om hur de kan engagera sig i beslutsfattande processer. 

Under åren har civilsamhällets organisationer, inklusive ACFODE, tagit initiativ för att öka allmänhetens medvetenhet om demokrati, kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter, samt medborgerligt och politiskt deltagande. Trots de framsteg som gjorts hittills är medvetenheten fortsatt begränsad för de flesta kvinnor och unga kvinnor på landsbygden på grund av de djupt rotade sociala normer, uppfattningar och hinder som hämmar tillgången till medborgerlig information. Dessutom är plattformar för ugandier att på ett meningsfullt sätt engagera sig i diskussioner i frågor om styrning, demokrati och deras rättigheter att delta i landets utvecklingsprocesser få och ofta otillgängliga, särskilt på lägre kommunala nivåer.

Tidigare projekt

MR-Fonden har tidigare haft ett projekt tillsammans med ACFODE med fokus på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Då handlade det om att uppmärksamma ortsbefolkningens situation i området kring Mount Elgons nationalpark. När området blev utropat till nationalpark och därmed ett särskilt skyddsområde 1993 togs skötseln över av den ugandiska staten och mer specifikt Uganda Wildlife Authority (UWA). Ortsbefolkningen tvångsförflyttades från den mark de bebott och vårdat sedan länge. Upprepade hot, trakasserier, sexuellt våld, utomrättsliga avrättningar utfört av olika aktörer har sedan dess varit vanligt förekommande.

Projektet bidrog till att stärka rättighetsbärarna, informera skyldighetsbärarna, uppmärksamma situationen genom olika metoder och till skyddet och efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i området. Projektet resulterade i betydande positiva förändringar. Ortsbefolkningen har rapporterat att det förekommer färre fall av människorättskränkningar samtidigt som de i högre grad kräver att deras mänskliga rättigheter uppfylls. Det har lett till en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter och rättighetsinnehavares och skyldighetsbärares roller och ansvar.

Se videon och få mer information om projektet: