Budkavlen #ingenvanligmyndighet klar, varsågoda regeringen!

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden)
Hej, jag heter Ulrika Strand och jag är generalsektretare för Fonden för mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter handlar om oss alla. Om att vardagen och livet ska fungera utan att vi blir diskriminerade. Att få tillgång till sjukvård när vi behöver det, att vi kan klara oss på vår inkomst och har rätt och möjlighet att rösta i allmänna val till exempel.
Institutet för mänskliga rättigheter har en viktig uppgift att se till att Sverige på allvar och konkret främjar, respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna.
Varsågoda FUB.

FUB
Tack MR-Fonden.
Jag heter Christina Heilborn och är förbundssekreterare för Riksförbundet FUB som jobbar för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Personer med IF utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter varje dag. Det handlar om diskriminering, utanförskap, dålig hälsa, svårtillgänglig information och fattigdom.
MR-institutet behövs verkligen och har en viktig roll att spela när det handlar om att främja, skydda och övervaka att Funktionsrättskonventionen genomförs, så att mänskliga rättigheter gäller för alla.
Varsågod Another Development Foundation.

Another Development Foundation
Hej, jag heter Ingvar Rönnbäck och är grundare av och ordförande för tankesmedjan Another Development Foundation.
Mänskliga rättigheter är fundamentalt för alla. för att vi inte ska diskrimineras, för att vi ska respekteras och skyddas för dem vi är. Antidiskriminering är fundamentalt i alla texter om mänskliga rättigheter.
Institutet för mänskliga rättigheter har en viktig uppgift i Sverige och den ska vi inte röra. Låt den arbeta med sitt uppdrag nu och i framtiden.
Varsågod Diskrimineringsbyrån Humanitas.
Tack!

Diskrimineringsbyrån Humanitas
Tack Another Development Foundation.
Mitt namn är Amélie Poletti Lundström och jag är verksamhetsansvarig för Diskrimineringsbyrån Humanitas.
Vi ser ett mönster av att fler människor blir utsatta för kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter. Framför allt rör det sig om diskriminering och rätten till lika möjligheter i samhället.
Institutet för mänskliga rättigheter har som oberoende institution en viktig uppgift i granskningen och förverkligandet av mänskliga rättigheter. I tider av demokratisk tillbakagång och intolerans är det viktigare än någonsin att regeringen fortsätter ha höga ambitioner för människorättsarbetet i Sverige.
Varsågod Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige
Tack Diskrimineringsbyrån Humanitas.
Sveriges riksdag och regering beslutade 2008 att anta konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Det var samma år som Handikappombudsmannen lades ned. Med att anta konventionen så kommer även en skyldighet att inrätta en oberoende övervakningsmekanism för att främja, skydda och övervaka rättigheterna.
Det tog nästan 20 år innan MR-institutet som har denna viktiga uppgiften skapades. Under de här 20 åren har rättighetsperspektivet försvagats. Det har saknats ett systematiskt arbete för att lagstiftning ska kunna följa konventionen. Det finns brister i till exempel rättvisa, utbildning och arbete med starkt försämrade levnadsvillkor som följd.
Jag heter Nicklas Mårtensson och är ordförande för Funktionsrätt Sverige. Oberoende granskning av mänskliga rättigheter för personer som bor i Sverige är viktigare än någonsin och något som politiska beslutsfattare har tagit på sig att säkerställa.
Jag lämnar nu över ordet till Amnesty Sápmi.

Amnesty Sápmi
Tack Funktionsrätt Sverige.
Hej, jag heter Erik Törnlund och är ordförande i Amnesty Sápmi. Mänskliga rättigheter gäller alla, även minoriteter och urfolket samerna. Samerna får sina mänskliga rättigheter kränkta och Sverige får upprepat internationell kritik för att inte leva upp till urfolksrätten. Därför behövs Institutet för mänskliga rättigheter för att Sverige ska respektera, skydda och uppfylla våra mänskliga rättigheter.
Varsågod Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Tack Amnesty Sápmi.
Jag heter Olivia och arbetar på en av Sveriges 18 lokala antidiskrimineringsbyråer, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala. Vi behöver alltid se till att de mänskliga rättigheterna följs och respekteras och att alla får ta del av dem. Trots detta så diskrimineras hundratusentals människor i Sverige och upplever att deras mänskliga rättigheter inte respekteras och inte följs. Mänskliga rättigheter kan aldrig tas för givna. Därför behövs Institutet för mänskliga rättigheter. Nu kanske mer än någonsin.
Varsågoda Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders
Institutet för mänskliga rättigheter är ingen vanlig myndighet.
Tack Antidiskrimineringsbyrån Uppsala för att ni gett oss ordet.
MR-institutet är inte ett svenskt påfund. Det grundades på uppmaning av FN:s råd för mänskliga rättigheter och nu finns det i hundratals länder världen över, inklusive våra grannländer i Norden, Danmark, Finland och Norge.
På Civil Rights Defenders kommer vi att fortsätta att granska hur Sverige lever upp till sina åtaganden när det gäller mänskliga rättigheterna. Men det kan inte bara vara civilsamhällets uppgift.
Sverige behöver ett oberoende, granskande och starkt institut för mänskliga rättigheter. Ett institut som står fritt från politisk styrning. Här kan inte Sverige vara sämst i klassen.
Regeringen måste nu tydligt ta ställning för att institutet för mänskliga rättigheter bevaras och har starka resurser för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete.
Institutet för mänskliga rättigheter är som sagt ingen vanlig myndighet.
Nu lämnar vi över ordet till Independent Living Institute.

Independent Living Institute
Tack Civil Rights Defenders, ert arbete för våra rättigheter, det vill säga mot diskriminering av vi som har funktionsnedsättning, är så viktigt.
Jag heter Jamie Bolling och är direktör för Independent Living Institute.
Mänskliga rättigheter handlar om alla, men för oss med funktionsnedsättning handlar det om så många saker som tas för givet av andra där vi inte får vår vardag att gå ihop. Vi blir diskriminerade dagligen. Många kan inte gå till den skolan som ligger nära oss, med vänner och familjen, för det är otillgängligt. Många får inte tillgång till arbetet på den öppna arbetsmarknaden. Många av oss lever i fattigdom och klarar inte livet på våra inkomster.
Förra veckan skulle jag åka till Stockholm. Första delen av resan från Härnösand till Sundsvall skulle vara med buss. Men jag kan inte gå och kommer inte upp i den hänvisade bussen. Jag kunde inte åka till Sundsvall för att komma på tåget.
Institutet för mänskliga rättigheter har en viktig uppgift att säga till att Sverige på allvar och konkret, främjar, respekterar och skyddar våra mänskliga rättigheter. Vi behöver institutet så att situationen för våra liv ska bli bättre.
Varsågod Trajosko Drom!

PRO Global
Som sekreterare i PRO Global arbetar jag (Alfhild Petrén) för att äldre ska få sina rättigheter förverkligade. Äldres mänskliga rättigheter ges knappast någon uppmärksamhet i vårt samhälle. Gamla människor är svagt representerade och har lite inflytande i samhällslivet och beslutande församlingar. Förminskande värderingar och diskriminerande attityder gentemot äldre är utbredda, så kallad ålderism, inte minst inom arbetslivet. Det gäller i Sverige, det gäller globalt. PRO Global har därför länge väntat på ett nationellt MR-institut som belyser, främjar och oberoende granskar också de äldres mänskliga rättigheter i Sverige och i Sveriges internationella verksamhet.

Trajosko Drom
Tack till Independent Living Institute.
Hej, mitt namn är Marcela Kovacsova och jag är ordförande i en organisation som heter Trajosko Drom.
Jag tycker att alla människor är lika värda, men tyvärr så ser det inte ut så i Sverige. Därför vill jag att MR-institutet finns kvar, för att kunna bevaka dessa viktiga frågor om mänskliga rättigheter.
Varsågod Hej Främling Sverige.

Hej Främling Sverige
Tack Trajosko Drom för att ni, precis som vi tar ställning för de mänskliga rättigheterna.
Hej, jag heter Emma Jangö och jag är verksamhetschef för den nationella föreningen Hej främling.
Att få höra till och må bra är två mänskliga rättigheter som vi jobbar med varje dag på Hej främling. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor eller var du har vuxit upp för att du ska få må bra hela ditt liv. Det gör det idag i Sverige och därför behövs myndigheten, Institutet för mänskliga rättigheter. Och de behöver få veta att de är viktiga och behöver fortsätta verka.
Jag lämnar över ord och bild till förbundet Sveriges dövblinda, som precis som vi tycker att mänskliga rättigheter behöver vår uppmärksamhet.

Förbundet Sveriges Dövblinda
Tack Hej Främling Sverige,
Låt bli Institutet för mänskliga rättigheter!
Samhället har blivit tuffare för många av oss, isolering och psykisk ohälsa ökar.
Nu är det extra viktigare att ha ett oberoende institut som bevakar mänskliga rättigheter i Sverige!
Nu lämnar jag ordet till Human Rights Watch.

Human Rights Watch
Tack Förbundet Sveriges Dövblinda.
Jag heter Måns Molander och är nordisk chef för Human Rights Watch.
Mänskliga rättigheter i Sverige handlar ytterst om grundlagsfästa rättigheter som garanterar varje människa en rätt att påverka sitt eget liv. Det handlar om att kunna yttra en åsikt utan att riska att fängslas eller torteras, det handlar om en rätt att få älska vem man vill, det handlar om att tro på eller inte tro på vad man vill och en rätt att kunna påverka det samhälle som vi alla bor i.
Det svenska institutet för mänskliga rättigheter fyller en helt avgörande funktion att främja och övervaka mänskliga rättigheter i Sverige – alla mänskliga rättigheter och det är unikt med institutet som har ett brett mandat som gäller alla mänskliga rättigheter.
Institutet behövs i Sverige.
Tack och varsågod Sveriges Dövas Riksförbund.

Sveriges Dövas Riksförbund
Nu har Human Right Watch lämnat över budkavlen till oss.
Jag är Åsa Henningsson, förbundsordförande för Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. Vi som förbund strävar efter delaktighet på våra villkor enligt två spår: språk och funktionsnedsättning.
Teckenspråket ska stärkas och det ska vara en rättighet att använda språket. Genom det blir vi inte utanför i samhället. Alla som behöver och vill använda teckenspråk ska få göra det och har rättigheten till det. Hinder som baseras av ren okunskap eller otillgänglighet leder till ett utanförskap för döva, bland annat fattigdom.
Genom mänskliga rättigheter får döva rätt att utbilda sig, utvecklas och använda teckenspråk.
Det är otroligt viktigt för oss och vårt vardagsliv, det leder också till att döva får vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra.
Institutet för mänskliga rättigheter är därför betydelsefullt. Institutet kan bland annat medverka till att det svenska teckenspråket får en starkare ställning, eftersom institutet är en oberoende och neutral part.
Vi alla kan tillsammans med institutet jobba för ett mer inkluderande samhälle utan diskriminering, kränkningar och utanförskap.
Nu lämnar vi över budkavlen till Röda Korsets Ungdomsförbund.”

Röda Korsets Ungdomsförbund
Tack Sveriges Dövas Riksförbund för stafettpinnen i den här viktiga kampanjen.
Mitt namn är Lotta Schneider och jag är förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund. Vårt samhälle bygger på idén om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi har samma rättigheter och skyldigheter, vilket innebär att vi har rätt till ett fungerande liv oavsett vilka vi är.
Institutet för mänskliga rättigheter granskar att samhället byggs efter den idén. Det granskar till exempel att regeringen tar sitt ansvar. Detta tycker vi på RKUF är viktigt och vi förutsätter att våra folkvalda politiker också tycker det.
Vill du se mer av den här kampanjen och ta del av vad andra organisationer säger – följ hashtaggen #ingenvanligmyndighet. Nu skickar jag vidare ordet till Antidiskrimineringsbyrån Väst. Varsågoda.

Antidiskrimineringsbyrån Väst
Tack Röda Korsets Ungdomsförbund.
Jag heter Annika Lindström och är verksamhetschef på Antidiskrimineringsbyrån Väst.
Vi ser att många människor diskrimineras i Sverige. De får inte samma möjligheter till god hälsa, utbildning och arbete. Det är inte självklart att ens mänskliga rättigheter blir tillgodosedda och därför är det så viktigt att vi har ett institut för mänskliga rättigheter som ser till att Sverige tar mänskliga rättigheter på allvar.
Vi lämnar budkavlen vidare till Verdandi, varsågod!

Verdandi
Hej, Tack Antidiskrimineringsbyrån i Väst. Jag heter Emmeli Wulfstrand och är ordförande för Verdandi – arbetarnas socialpolitiska organisation.
Mänskliga rättigheter handlar om oss alla, om att vardagen och livet ska fungera utan att vi blir diskriminerade. Att få tillgång till sjukvård när vi behöver det. Att vi kan klara oss på vår inkomst och har rätt och möjligheter att rösta i allmänna val, bland mycket annat.
Institutet för mänskliga rättigheter har en viktig uppgift att se till att Sverige på allvar och konkret främjar, respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna.
Varsågod Svenska Downföreningen.

Svenska Downföreningen
Tack Antidiskrimineringsbyrån Väst.
Hej, jag heter Veronica Magnusson Hallberg och är ordförande för Svenska Downföreningen.
Mänskliga rättigheter handlar om att vi alla har rätt att bestämma själv i våra liv och att vi ska ha full delaktighet i alla delar av samhället.
Så är inte situationen för många personer med Downs syndrom i Sverige i dag. Vuxna personer med Downs syndrom upplever att deras rätt till självbestämmande, utsikten att påverka egen livssituation, och möjligheten till delaktighet i samhället är begränsad.
Vi behöver Institutet för mänskliga rättigheter för att se till att Sverige på allvar och konkret främjar, respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Också för personer med Downs syndrom.
Varsågod RFSU.

Ordfront
Tack Svenska Downföreningen för ert bidrag.
Vi är föreningen Ordfront. Vi är oroliga för den utveckling som pågår där mänskliga rättigheter och demokrati utmanas och ifrågasätts. Civilsamhället och folkbildningen får allt svårare att utföra sina uppdrag. För drygt ett år sedan startade det svenska MR-institutet, en myndighet under regeringen som kritiskt ska granska just regeringens MR-arbete.
Nu säger SD att MR-institutet inte behövs och statsministern säger:
Vad säger du?
Rädda det viktiga MR-institutet. Kräv att det grundlagsskyddas och ge ditt stöd till en förening som jobbar för dina mänskliga rättigheter.
Vi är Ordfront, MR-dagarna, Ordfront Magasin
Nu välkomnar vi RFSU.

RFSU
Tack Föreningen Ordfront. Jag heter Ingela Holmertz och är generalsekreterare på RFSU.
Det tog 29 år från det att FN rekommenderade att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter till att det blev verklighet i Sverige. Vi kan inte låta decennier av svårvunna framsteg kastas i sopkorgen nu.
Mänskliga rättigheter genomsyrar Sveriges utrikespolitik. Mänskliga rättigheter är också något vi måste försvara och stärka i Sverige. Alla människor i Sverige har inte tillgång till sina rättigheter, vilket också FN har kritiserat oss för.
I RFSU fokuserar vi mycket på de sexuella och reproduktiva rättigheterna och vi ser flera områden där det brister, till exempel förlossningsvården på landsbygden. Vi har en föråldrad könstillhörighetslag och vården är inte jämlik för alla på grund av rasism och diskriminering.
Institutet för mänskliga rättigheter har en mycket viktig roll för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden och helt enkelt blir ett land där alla, oavsett makt och resurser, får tillgång till sina rättigheter.
Lägg inte ner Institutet för mänskliga rättigheter.
Varsågod FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder.

FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder
Tack RFSU.
Mitt namn är Jessica Smaaland och jag är ordförande i FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder.
Vi vet att kvinnor mer funktionsnedsättning är utsatta för mer våld och diskriminering än övrig befolkning. Vi vet också att kvinnor med funktionsnedsättning får sämre stöd från samhället. Därför är Institutet för mänskliga rättigheter en nödvändig myndighet.
Jag lämnar nu över till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Tack FQ, Forum – kvinnor och funktionshinder. Mitt namn är Jannie Lehman och jag arbetar som jurist och verksamhetsansvarig på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.
Sverige har vid ett flertal tillfällen fått kritik just för att vi inte hade inrättat ett oberoende organ som granskar efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Så, i januari 2022 fick vi äntligen en sådan myndighet, och lite mer än ett år senare kommer politiska förslag på att detta institut ska läggas ned. Det är otroligt viktigt att vi har ett oberoende organ som granskar hur Sverige efterlever de människorättskonventioner som vi har skrivit på. Detta innefattar även hur vi hanterar den kritik vi får från internationella organisationer som arbetar med de här frågorna.
Med de orden överlämnar jag till Rättighetscentrum Västerbotten. Varsågoda.

Rättighetscentrum Västerbotten
Tack Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.
Vi heter Jenny och Lisa och vi kommer från antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten.
Att slippa bli utsatt för diskriminering är en mänsklig rättighet. Mänskliga rättigheter handlar om oss alla. Vi är många som kämpat för ett MR-institut i Sverige. Det är en självklarhet i en rättsstat.
Varsågod STIL.

STIL och Disability Rights Defenders Sweden
Tack så mycket Rättighetscentrum Västerbotten.
Jag heter Jonas Franksson och jag är ordförande i STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Jag är också ordförande för DRDS, Disability Rights Defenders Sweden.
De senaste 15 åren har Sverige gått bakåt när det gäller funktionsrättspolitiken. Det handlar om otillgänglighet, det handlar om rätten till personlig assistans och andra serviceinsatser, och ja det handlar om funktionsrättspolitiken i stort och synen på mänskliga rättigheter på vårt område. För 15 år sedan ratificerade Sverige också funktionsrättskonventionen. Det är alldeles uppenbart att vi behöver Institutet för mänskliga rättigheter för att Sverige ska följa sina åtaganden enligt konventionen och det vore en katastrof om institutet läggs ner.
Jag lämnar nu över till #ingenvanligmyndighet

Unga Rörelsehindrade
Tack STIL och Disability Rights Defenders.
Jag heter Oscar Sjökvist. Jag är ordförande för Unga Rörelsehindrade.
Ungas rättigheter kränks dagligen av staten, kommuner och regioner. Men barn och unga har inte samma möjligheter att få sin röst hörd och heller inte att gå till någon för att få sin rättighet beviljad och tillgodosedd. Därför är det viktigt för oss och för andra barn- och ungdomsorganisationer att MR-institutet fortsätter med sitt viktiga arbete tillsammans med oss, tillsammans med andra organisationer för att våra rättigheter ska vara lika bra och bli ännu bättre och fortsätta vara starka och inte gå i motsatt riktning som det riskerar att göra.
Jag lämnar härmed över till CISV Sweden.

CISV Sweden
Tack Unga Rörelsehindrade.
Mitt namn är Sandra López och jag sitter i styrelsen som Nationell Representant i organisationen CISV Sweden.
CISV är en internationell fredsutbildande organisation där vi bland annat genom internationell lägerverksamhet stärker barn och ungas medvetenhet, kunskap, attityder och förmågor att bidra till en mer rättvis och fredlig värld. Mänskliga Rättigheter är en av våra grundpelare, och mänskliga rättigheter måste vi kämpa för och försvara. Det handlar om oss alla, om vår rätt att verka i samhället fritt från förtryck och diskriminering.
Tyvärr har vi fortfarande en lång väg att gå, såväl globalt som i Sverige. Institutet för mänskliga rättigheter har en viktig roll att se till att Sverige främjar, respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna för alla.
Lägg inte ner institutet för mänskliga rättigheter.
Varsågoda Fonden för mänskliga rättigheter.

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden)
Tack CISV Sverige.
Nu tar MR-Fonden tillbaka budkavlen och tackar alla medverkande 28 organisationer under hashtaggen #ingenvanligmyndighet.
MR-institutet är ingen en vanlig myndighet. Det är ett oberoende institut med uppdrag att främja säkerställandet av mänskliga rättigheter i Sverige.Vi räknar med att regeringen står upp för Sveriges oberoende institut för mänskliga rättigheter och låter det fortsätta verka med bibehållna resurser.

Med detta lämnar vi över budkavlen till regeringen.

Under juni månad har 28 organisationer tillsammans genomfört denna budkavle #ingenvanligmyndighet om MR-Institutets betydelse.
Alla medverkandes inlägg finns på Instagramkontot @ingen_vanlig_myndighet

Kollage, skärmdumpar, 28 inlägg i budkavlen #ingenvanligmyndighet

Kollage med skärmdumpar från alla 28 inlägg i budkavlen.