Examensarbete om EU:s ratificering av Europakonventionen handlett av MR-Fonden

Syntolkning: Porträttbild på Linn Schyberg som står mot en vit vägg och ler mot kameran.

Linn Schyberg har i sitt examensarbete utrett vad som händer när EU ratificerar Europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Linn avslutade med detta arbete sina studier på Rättvetarprogrammet med internationell och digital inriktning vid Örebro universitet och som extern handledare fungerade MR-Fondens Fredrik Svensson.

Mer specifikt var syftet med uppsatsen att se vad en eventuell framtida anslutning av EU till Europakonventionen innebär för normhierarkin mellan de två regionala europeiska domstolarna, nämligen EU-domstolen och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Dessutom var syftet med examensarbetet att utvärdera effekten av en anslutning till Europakonventionen för skyddet mot diskriminering av samkönade äktenskap i Europa.

Linn drar i sitt arbete slutsatsen att anslutningen till Europakonventionen kommer att säkerställa ett likvärdigt och ökat skydd av mänskliga rättigheter i Europa. Dessutom förutser hon att förhållandet mellan de två domstolarna kommer att vara horisontellt. Detta eftersom EU-domstolen troligen inte kommer att acceptera en annan ordning. 

Läs Linns uppsats eller en sammanfattning av uppsatsen här:

EU´s Accession to the ECHR: Challenging the Relationship between the ECtHR and the CJEU av Linn Schyberg

Sammanfattning