Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg 2023

Temabild för MR-dagarna 2023. Mörkblå bakgrund. Del av kvinnoansikte. Grundinformation.

Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter kommer till Helsingborg 2023. Årets tema är rätten till utbildning och arbete. 

Att kunna försörja sig själv och ha möjlighet att utbilda sig är viktiga förutsättningar för möjligheten att leva ett tryggt och värdigt liv. Rätten till utbildning, rätten till arbete och rättigheter i arbetet är universella mänskliga rättigheter och gäller alla, överallt. De är också förutsättningar för utövandet av många andra rättigheter så som rätt till politiskt deltagande, organisering, mat, hälsa och boende.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna den 23-25 november 2023 kommer rätten till utbildning och arbete att lyftas ur en rad olika perspektiv. Programmet kommer att belysa hur maktstrukturer och bakgrundsfaktorer påverkar människors möjlighet att ta del av utbildning och arbete, samt hur uppfyllandet av dessa rättigheter stärker både individer och samhället i stort.

Rätten till utbildning är en förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling, för social rättvisa och för förebyggande av konflikter. Utbildning ger människor den kunskap som är nödvändig för att kunna utkräva sina och andras rättigheter. Idag beräknas över 750 miljoner människor i världen vara analfabeter, huvuddelen av dessa är kvinnor. I vissa länder nekas flickor rätten att gå i skolan vilket blir ytterligare ett hinder för kvinnor att delta i samhällsutvecklingen. I andra har krig, pandemier eller naturkatastrofer slagit ut utbildningssystemet.

I Sverige ska utbildningen vara likvärdig oavsett vilken skola du går på, men skolresultaten påverkas av en utvidgad barnfattigdom, föräldrars engagemang och lärarbrist. Samtidigt vet vi att utbildning har en stor påverkan på bland annat hälsa och möjlighet att få arbete. Elever riskerar att diskrimineras på grund av sin trosuppfattning och tillgängligheten för elever med en funktionsnedsättning brister i många skolor. Allt fler barn blir hemmasittare eller avslutar inte sin grundskoleutbildning på grund av psykisk ohälsa, mobbning eller brist på stöd. Vilka insatser krävs för att komma till rätta med problemen och stärka ungas framtidstro, förutsättningar och självbild?

Rätten till arbete innebär bland annat rätt till lika lön för likvärdigt arbete, en sund arbetsmiljö, rätt att organisera sig fackligt, rätt till vila, skydd mot arbetslöshet och möjlighet att försörja sig. Trots det beräknas mer än hälften av världens arbetstagare befinna sig i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och arbetsvillkor. I många länder utsätts fackligt aktiva för hot och våld, i andra förbjuds de att verka. Migrantarbetare exploateras, papperslösa utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och på många håll tvingas barn att arbeta för att hjälpa till med försörjning.

I Sverige ser vi hur minoriteter som exempelvis afrosvenskar och muslimer diskrimineras på arbetsmarknaden. Och när personer med funktionsnedsättning mister rätten till assistans, eller när arbetsplatser inte är tillgängliga, förlorar många möjligheten till en meningsfull sysselsättning. Vilka ytterligare åtgärder krävs för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden och säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla?

Att arbeta är också en förutsättning för att i framtiden få en pension som går att leva på. Samtidigt bygger pensionssystemet på investeringar som riskerar att kränka mänskliga rättigheter och försämra klimatet.

Hur kommer arbetsmarknaden att se ut i framtiden? Vilka innovativa lösningar kan hjälpa oss att ställa om och skapa nya arbetstillfällen som är hållbara för människor och miljö?

Rätten till utbildning och arbete är artiklar i det viktigaste rättighetsdokumentet, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I år fyller förklaringen 75 år. Hur står sig dokumentet och rättigheterna idag när vi runt om i världen ser en backlash för demokratin och ett ifrågasättande av de mänskliga rättigheterna?

Om MR-dagarna
Mänskliga Rättighetsdagarnas övergripande syfte är att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Genom att bidra till kunskapsutbyte är målet att frågor om mänskliga rättigheter ska komma högre upp på den politiska dagordningen och bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället.

MR-Fonden är en av huvudarrangörerna och Mänskliga Rättighetsdagarna är ett samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällsorganisationer och en akademisk institution där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman. Vi har även rad samarbetspartners och varje år skapar vi lokala arbetsgrupper samt referensgrupper på den ort där evenemanget arrangeras för att säkerställa lokal förankring.

Arrangera program för MR-dagarna 2023
Nu bjuder vi in din verksamhet att vara med och bygga ett program som höjer kunskapsnivån och breddar debatten kring rätten till utbildning och arbete. Vi efterlyser programförslag som ger aktuella lägesbilder och ny fakta, men också som blickar framåt och erbjuder metoder för hur vi bygger ett samhälle som garanterar rätten till utbildning och arbete för alla.

Skicka in din ansökan senast 24 mars! Här är länken: Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Välkommen in med ert programförslag!

Följ oss och MR-dagarna på sociala medier för uppdateringar om evenemanget!