MR-Fonden stödjer den colombianska sanningskommissionens arbete med att samla in vittnesmål!

Par obtener información en español, presione el siguiente link.

Den colombianska kommissionen för klargörande av sanning, försoning och icke-upprepning (sanningskommissionen) är en statlig institution etablerad genom det fredsavtal som upprättades 2016 mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC. Fredsavtalet skrev efter 50 års av väpnad konflikt i landet och anses vara en viktig milstolpe i uppbyggnaden av fred i Colombia. Både fredsbyggandet i Colombia och sanningskommissionens arbete stöds av den svenska regeringen och av  svenska civilsamhälleorganisationer.

Sanningskommissionen påbörjade sitt arbete i slutet av 2018 och är fristående från både den colombianska regeringen och det colombianska rättsväsendet. Syftet med sanningskommissionens arbete är att utreda orsakerna till den väpnade konflikten i Colombia, kartlägga mönster för konflikten, främja försoning och bidra till icke-upprepning. Med anledning av detta så dokumenterar kommissionen erfarenheter från offer, förövare och vittnen till konflikten. För att få en så övergripande bild som möjligt så samlas vittnesmål in från olika regioner, samhällsgrupper och parter. Det övergripande målet för kommissionens arbete är att uppnå hållbar fred och stabilitet i Colombia.

En av de grupper som sanningskommissionen är intresserad av att nå är colombianer i utlandet och som av olika anledningar tvingats att gå i exil. FN:s flyktingkommission uppskattar att mellan 300 000 och 400 000 offer för den colombianska väpnade konflikten numera befinner sig utanför landet, av dessa bor nu i Sverige cirka 3 400.  Utöver eventuella trauman från situationen i Colombia och från att behöva fly från sitt hemland möter personer i exil ofta många andra motgångar såsom diskriminering, svårigheter att få asyl eller uppehållstillstånd och utmaningar med att integrera i en ny kultur och samhällsstruktur.

Sanningskommissionens ståndpunkt är att exil är en kränkning av de mänskliga rättigheterna som måste erkännas internationellt. Som en del i kommissionens arbete har arbetsnätverk därför etablerats i olika länder för att engagera colombianer i exil och för att samla in vittnesmål från berörda parter. I Sverige utgörs detta nätverk av den svenska arbetsgruppen till stöd för sanningskommissionen, vilken består av exilcolombianska organisationer, diasporaorganisationer och två stödorganisationer: MR-Fonden och Svenska Kyrkan.

Har du drabbats av den väpnade konflikten i Colombia?

Sanningskommissionen välkomnar vittnesmål från alla som drabbats av den colombianska väpnade konflikten. Detta inkluderar människor som har egna erfarenheter från konflikten, deras familjemedlemmar och andra personer som har uppgifter att lämna. Inom Sverige finns 11 intervjuare, utbildade av sanningskommissionen, som tar emot vittnesmål.

Vittnesmål hanteras under strikta säkerhetsprotokoll och det är endast de som arbetar med sanningskommissionen som har tillgång till de uppgifter som lämnas. Som källa har du rätt att vara anonym och inga uppgifter lämnas ut till andra parter, myndigheter, företag eller allmänheten om du inte samtycker till detta. När sanningskommissionens arbete är avslutat så sekretessbeläggs informationen.

Att lämna ett vittnesmål till sanningskommissionen innebär inte att du godtar den nuvarande säkerhetssituationen i Colombia eller att du på något sätt förlorar din flyktingstatus.

Om du vill lämna ett vittnesmål, är intresserad av mer information eller ha några frågor om kommissionens arbete så är du hjärtligt välkommen att kontakta den svenska arbetsgruppen till stöd för sanningskommissionen via mail: comisiondelaverdad@humanrights.se; eller telefon: 070 559 53 42 /070 565 02 74 måndag till fredag

Ytterligare information om sanningskommissionens internationella arbete kan hittas på facebook –eller på www.comisionverdadcol-eu.org.