Burma

MR-Fonden stödjer sedan en längre tid civilsamhällesaktörer i Burma. Projektets övergripande mål är att bidra till burmesiska civilsamhällets kapacitet att arbeta för respekt och skydd för mänskliga rättigheter samt att uppmuntra ansvarsutkrävande och rättvisa när det gäller människorättskränkningar. Två fokusområden är HBTQ+ och övergångsrättvisa.

: Han Gyi från partnerorganisationen ND Burma med en rapport om dokumentation av människorättskränkningar.

Arbetet syftar till att öka det burmesiska civilsamhällets möjligheter att verka för en ökad respekt för mänskliga rättigheter i landet och med det bidra till att minska risken för diskriminering och våld mot de olika grupper som ingår i projektet.

Varför är projektet relevant? Burma är ett splittrat land med flera pågående väpnade konflikter. Utveckligen har under de senaste åren varit negativ, där särskilt Rohingya folkets utsatthet avsevärt har försenat en positiv utveckling inom området mänskliga rättigheter. Det är därför angeläget att stärka civilsamhällets kapacitet kopplad till mänskliga rättigheter så att det kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Projektets tre viktiga insatser

  1. Att bidra till att våld och diskriminering riktad till hbtq+ personer minskar genom informationskampanjer, dokumentation, utbildningsinsatser. Hbtq+ personers rätt och möjlighet till försörjning kommer särskilt att uppmärksammas.
  2. Att bidra till att civilsamhällesorganisationer som arbetar med att dokumentera människorättskränkningar kan genomföra sitt arbete och med det ställa legitima krav på utkrävbarhet och upprättelse för konfliktoffer genom att övergångsrättvisemekanismer tillämpas.
  3. Kvinnor, utsatta grupper och etniska grupper är i fokus för arbetet liksom att påvisa att civilsamhället inklusive människorättsorganisationer har en legitim och skyddad rätt att granska och uppmärksamma människorättskränkningar utan risk för hot eller våld.