Interamerikanska människorättssystemet

De fyra centrala organen som utgör det interamerikanska MR-systemet är den Amerikanska deklarationen om människans rättigheter och skyldigheter (amerikanska deklarationen), den interamerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna (interamerikanska konventionen), den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (kommissionen) och den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (domstolen). MR-systemet tillhör Organisationen för amerikanska stater (OAS), vilket är en regional, mellanstatlig organisation som grundades 1948. OAS syfte är att främja solidaritet och stärka samarbetet mellan de amerikanska staterna, samt skydda medlemsländernas suveränitet, territoriella integritet och självständighet.

Bild på den Interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Bild på den Interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Amerikanska deklarationen om människans rättigheter och skyldigheter och Interamerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna

1948 antogs Bogotá Charter, vilken reglerar OAS funktion. Som komplement till denna stadga författades även amerikanska deklarationen samma år, där mänskliga rättigheter och skyldigheter listades i paragrafform. För att ytterligare stärka de mänskliga rättigheternas status och skydd för individer inom det regionala systemet antogs den interamerikanska konventionen 1969. Denna konvention är av juridisk karaktär och gäller för de stater som signerat och ratificerat dokumentet.

Genom praxis har amerikanska deklarationen kommit att utvecklas från ”soft law” till att ha en sedvanerättslig status och kan idag därmed betraktas som ett juridiskt bindande dokument.

Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter

Kommissionen skapades 1959, består av sju medlemmar och har sitt säte i Washington, USA. Syftet med kommissionen är att belysa och främja mänskliga rättigheter. Den arbetar i huvudsak med att övervaka och rapportera om medlemsländernas efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt att ge rekommendationer om åtgärder som medlemsländer bör vidta för att stärka MR-skyddet i respektive stat. Kommissionen analyserar också individuella klagomål och behandlar ärenden för upptagande till den interamerikanska domstolen.

Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter

Interamerikanska domstolen etablerades 1979 i San José, Costa Rica. Domstolen består av sju medlemmar, vars uppgift är att döma rättsfall på basis av regionala MR-dokument såsom amerikanska deklarationen och interamerikanska konventionen.

De beslut som domstolen fattar är bindande för konventionsstaten i fråga. Interamerikanska domstolen har mandat att fordra både juridisk upprättelse som krav på lagändring och psykologisk upprättelse i from av symbolisk gottgörelse.

Visste du att?
  • Interamerikanska domstolen är ensam bland de regionala MR-system om att kunna besluta om krav på symbolisk gottgörelse
  • The OAS är den äldsta regionala organisationen i världen, som har sina rötter från slutet av 1800-talet

Läs vår publikation “The Contributions of Human Rights Protection to Peacebuilding and Conflict Prevention”(2022) om det interamerikanska människorättssystemet, på engelska eller på spanska. En sammanfattning av rapporten finns även i form av policy brief på engelska och spanska.