Europeiska människorättssystemet

Det europeiska människorättsystemet består av Europarådet och den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, vars arbete och mandat styrs av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Europarådet
Europarådet (the Council of Europe) är en mellanstatlig organisation vars fokus ligger på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Europarådet grundades den 5 maj 1949 av Italien, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Norge, Danmark och Sverige. Ett centralt syfte med bildandet av rådet var att ena Europa efter andra världskriget, öka samarbete och främja mänskliga rättigheter, och förhindra liknande händelser i framtiden. Sedan 1949 utökades antalet medlemsstater i rådet till 47. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022, beslutade man dock att utesluta Ryssland.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Kort efter grundandet av Europarådet antog medlemsstaterna konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den så kallade Europakonventionen som undertecknades 1950 och trädde i kraft i september 1953. Europakonventionen var den första heltäckande och juridiskt bindande konventionen för skydd av mänskliga rättigheter. Rättigheter som inkluderas är framförallt medborgerliga och politiska rättigheter, medan ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter utelämnas. Antagandet av Europakonventionen kan betraktas som början på utvecklingen av Europarådets system för mänskliga rättigheter. 2021 hade alla medlemsstater undertecknat och ratificerat den europeiska konventionen. Då Ryssland meddelade sitt utträde ur Europarådet i mars 2022 påverkas även landets förpliktelser enligt den europeiska konventionen.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
År 1959 grundades den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) vilket gav möjlighet till uppföljning av staters åtaganden enligt Europakonventionen samt möjlighet för att föra fram klagomål. Europarådets ministerkommitté övervakar att domstolens beslut följs i medlemsstaterna. Europadomstolen har varit avgörande för att tillhandahålla rättspraxis om rättigheter och friheter i konflikt- och postkonfliktsituationer i Europa. Domstolen har även fattat beslut som behandlar ett stort antal frågor om övergångsrättvisa och rättsstatens principer, inklusive amnestier och kompensation för människorättskränkningar.

Visste du att?

  • Europarådet har upprepade gånger riktad kritik mot Sverige när det gäller utbildningssituationen för landets nationella minoriteter i enlighet med den Europeiska minoritetsspråksstadgan. Europarådets ministerkommitté har exempelvis påpekat att det finns en akut brist på utbildade lärare i samtliga fem minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch). (Källa: Minoritet.se)
  • Under flyktingmottagandet år 2017 kritiserades Sverige av bland annat Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter för bristande möjligheter till familjeåterförening och uppmanades att släppa på den skärpta asyllagen som tillfälligt stoppade beviljandet av uppehållstillstånd för familjeåterförening. (Källa: Europaportalen)

Läs vår publikation om regionala mellanstatliga institutioner och deras arbete för fred och säkerhet i Europa, med särskilt fokus på Rysslands invasion av Ukraina. En sammanfattande policy brief på rapporten finns här.