Colombia och Kuba granskas i FN:s människorättsråd

FN:s råd för mänskliga rättigheter granskar ungefär vart fjärde år den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i medlemsstaterna. Under november 2023 granskas två av MR-Fondens partnerländer – Colombia och Kuba.

Foto på salen för där granskningen genomförs. Syntolkning: På bild syns en sal med blått, färgglatt tak, bord med olika landsnamn ovanpå och människor som rör sig i salen.

Granskningen är en så kallad peer review, där medlemsstaterna granskar och ger rekommendationer till varandra. Samtidigt ger denna varje medlemsstat möjlighet att regelbundet rapportera om de åtgärder som har vidtagits för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i landet. Granskningen är utformad för att uppmana, stödja och utöka främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter på plats, med visionen att förbättra människorättssituationen för människor runt hela världen. 

Vid första anblick kan granskningsprocessen framstå som väldigt teknisk och avlägsen, ändå kan den ha stor betydelse för rättighetsbärarna. Exempelvis ges civilsamhället och rättighetsbärare möjlighet att själva komma till tals och ge sin bild av situationen. Under granskningen sker en interaktiv diskussion baserad på information från både staten, FN och andra intressenter såsom nationella människorättsinstitut och civilsamhälles-organisationer. Dessutom kan icke-statliga organisationer få tala inför det ordinarie mötet i FN:s människorättsråd när granskningen beaktas. 

Sverige befinner sig för närvarande i genomförandefasen av de rekommendationer som gavs 2020. Regeringens nästa rapport ska lämnas in i början av 2025.

Läs om Colombias granskning: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/colombias-human-rights-record-be-examined-universal-periodic-review 

Läs om Kubas granskning: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/cubas-human-rights-record-be-examined-universal-periodic-review

Läs mer om Sveriges rapportering och process: https://www.upr-info.org/en/review/sweden

Läs de tekniska riktlinjerna för icke-statliga aktörer: https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf