Kvinnors viktiga roll för fred

Varför är ett genusperspektiv i fredsprocesser viktigt?

En grundläggande förutsättning för hållbar fred är kvinnors deltagande i fredsprocesser. Kvinnor är ofta en särskilt utsatt grupp under konflikter. Ofta beror detta på bristande skydd för kvinnor och flickor mot genusbaserat våld samt patriarkala och ojämställda maktstrukturer. Det faktum att kvinnor och män drabbas olika av väpnade konflikter, där kvinnor bland annat löper en betydligt större risk för sexuellt våld i samband med konflikt, är något som måste erkännas och aktivt arbetas med under och efter konflikt.

Kvinnor har sällan en röst i fredsprocesser och återuppbyggande insatser. Enligt UN women begränsar det deras möjligheter för återhämtning och rättvisa kopplat till kränkningar mot deras mänskliga rättigheter som ägt rum under konflikten. Dessutom begränsar det möjligheten att delta i lagliga processer och institutioner.

I fredsavtalet som slöts 2016, mellan Colombias regering och gerillagruppen FARC, fanns en unik betoning på inkludering av kvinnor i fredsprocessen. Det är det första fredsavtalet i världen som uttryckligen inkluderar ett genusperspektiv. Ett av de viktigaste sätten att inkludera kvinnor var genom skapandet av en genuskommitté som arbetade aktivt med genusperspektivets närvaro i avtalet och i fredsprocessen. Kommittén bestod av representanter från kvinnoorganisationer, civilsamhället och internationella experter på genusfrågor. Kommitténs särskilda ansvar var att få igenom specifika bestämmelser relaterade till kvinnors rättigheter och jämställdhet. Tack vare kommittén har över 130 fredsbestämmelser introducerats med ett genusperspektiv. Dessutom har det bidragit till att stärka kvinnliga offer för konflikten, och deras organisationer, så de kan de kan ta på sig rollen som förändringsaktörer och ledande personer i fredsbyggandande processer.

I CEDAWs (“Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”) sammanfattande observationer om Colombia, uttrycker man en allvarlig oro över genusbaserat våld i Colombia. Särskilt kring det fortsatta sexuella våldet mot kvinnor och flickor, inklusive våldtäkt, av alla parter i den väpnade konflikten samt post-mobiliserade grupper. Bland annat är det problem med underrapportering av dessa brott och straffrihet för förövare vilket bidrar till minskat förtroende för staten bland kvinnor och flickor. På grund av maktstrukturer i samhället drabbas bland annat kvinnor och flickor särskilt hårt under och efter konflikter. Därför var genusperspektivets närvaro i den colombianska fredsprocessen ett viktigt steg i rätt riktning.

Sveriges stöd till Colombia har länge fokuserat på ett jämställdhetsperspektiv i fredsbyggandet. MR-fonden har i tre års tid arbetat för att höja rösten hos colombianska konfliktoffer, särskilt de som lever i exil. Vårt arbete har fokuserat på att lyfta och stärka kvinnors röst. Tack vare arbetet har colombianska kvinnor fått möjlighet att delta i fredsprocessen genom olika typer av evenemang och aktiviteter. Bland annat har MR-fonden stöttat den colombianska sanningskommissionens arbete genom att samla in vittnesmål och ge kvinnor en möjlighet att påverka processen med sina erfarenheter, perspektiv och historier.

Vikten av kvinnors deltagande för att skapa och bibehålla fred är erkänt av det internationella samfundet. FNs säkerhetsråd antog Resolution 1325 (UNSCR 1325) om kvinnor, fred och säkerhet den 31 oktober år 2000. Resolutionen belyser kvinnors viktiga roll i förhindrandet av konflikter, fredsförhandlingar, fredsbygge, freds bevarelse, konfliktlösning, återuppbyggande åtgärder och humanitär assistans. Den belyser även vikten av jämlikt deltagande och fullt engagemang i allt arbete för främjandet och bibehållandet av fred och säkerhet. Resolutionen uppmanar alla aktörer att öka kvinnors deltagande och inkludera genusperspektiv i sitt arbete för fred och säkerhet. Dessutom bör alla parter ta särskilda åtgärder för att skydda kvinnor och flickor från genusbaserat våld under konflikt. EU rådet lyfter även detta i sina rekommendationer för sina medlemsstater. Läs mer EU rådets rekommendationer här.

För att belysa temat om kvinnors roll i fredsbyggande anordnar vi på MR-Fonden ett event i samband med Sveriges ordförandeskap i EU. Eventet är finansierat av Concord och anordnas tillsammans med SIDA, Sveriges ambassad i Colombia och UN Women. SWE: Detta event är medfinansierad av Europeiska unionen och Sida. Dess innehåll ansvarar MR-Fonden för, och det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Sidas ståndpunkter.

Registrera dig här för eventet!

Mer information kommer att publiceras på våra sociala medier.

Instagram: @mrfonden

Facebook: Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden)

 

Syntolkning bild: En illustration med en vinröd bakgrund. I mitten finns en vit “pratbubbla” infogad med texten: “Vad är genusbaserat våld? Genusbaserat våld är skadliga handlingar riktade mot en individ baserat på könsidentitet eller könsstereotyper. Det grundar sig i ojämställdhet, maktmissbruk och skadliga normer. Den absoluta majoriteten av genusbaserat våld utförs av män mot kvinnor/ flickor. I konfliktdrabbade länder ökar alltid våldet mot kvinnor och flickor. Genusbaserat våld kan inkludera sexuellt, psykiskt, fysitskt och ekonomisk skada samt hot om våld, tvång och manipulation.” Längst ner finns källhänvisning till UNHCR Gender based violence.