De nationella minoriteterna bör garanteras representation

Inför inrättandet av MR-institutets rådgivande organ, Rådet för mänskliga rättigheter, tillskriver Fonden för mänskliga rättigheter institutet. Vi menar att de fem nationella minoriteterna bör garanteras fast representation.

Ta del av hela skrivelsen nedan:

Stockholm 31 januari 2023

Institutet för mänskliga rättigheter
Diarienummer 1.2.1-609/2022

Nationella minoriteter i MR-institutets rådgivande organ
Fonden för mänskliga rättigheter förordar att de fem nationella minoriteterna garanteras representation i Rådet för de mänskliga rättigheterna. De nationella minoriteterna har en särställning i det svenska samhället och i svensk lagstiftning.

Genom att garantera deras representation i Rådet för de mänskliga rättigheterna, kan Institutet för mänskliga rättigheter på ett tydligt sätt bidra till upprättelse för de människorättskränkningar som minoriteterna har utsatts för historiskt och idag, samt bidra till att förhindra att kränkningarna upprepas.

Rådet för mänskliga rättigheter är ett viktigt forum, dels på grund av att Rådet är fastslaget i lag och därmed mindre känsligt för resursmässiga prioriteringar, dels på grund av att det kommer att ha en viktig roll i MR-institutets strategiska och temamässiga inriktning. Med detta i åtanke anser vi att det är olyckligt att inte ta vara på den historiska möjlighet MR-institutet nu har att garantera att de nationella minoriteterna får representera sig själva och bidra till att säkerställa sina mänskliga rättigheter. För att MR-institutet på bästa sätt ska kunna följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige, borde det vara naturligt att de nationella minoriteterna är representerade i institutets rådgivande organ. Utan deras representation, blir ett rättighetsbaserat arbetssätt som utgår ifrån dem det verkligen berör, svårare att genomföra.

GANHRI betonar att en NHRI ska försäkra sig om att arbetet skyddar mänskliga rättigheter för grupper som lever i särskild utsatthet, däribland urfolk och språkliga eller kulturella minoriteter. För att kunna göra det, bör en NHRI aktivt involvera representanter från minoritetsgrupper:

NHRIs should ensure their work to promote and protect human rights responds to the concerns of these groups. They should engage specifically with these groups and their representatives and ensure that their NHRI is accessible to these groups. They should also ensure that the NHRI’s regular work and activities – such as complaint handling, monitoring and human rights education includes a focus on these priority groups.[1]

Vi är medvetna om att Institutet kommer att ha olika former för dialog med rättighetsbärarna och civilsamhället, men anser att representationen i Rådet har större dignitet och långsiktighet än andra forum. Vi förstår vidare att en person inte kan representera alla, men de överlappande mandatperioderna ger en kontinuerlig rotation som på sikt erbjuder olika representanter från de olika minoriteterna att föra sin talan.

Fonden för mänskliga rättigheter uppmanar MR-institutets styrelse att fatta ett beslut om Rådets sammansättning som innebär att var och en av de nationella minoriteterna erbjuds en fast representation.

[1] https://ganhri.org/nhri/ (Prioritising those in situations of vulnerability)

Ulrika Strand
Generalsekreterare