MR-fonden uppmärksammar kvinnodagen – Kvinnor & konflikt

Idag på den internationella kvinnodagen vill vi på Fonden för mänskliga rättigheter utifrån de många pågående konflikterna i världen och inte minst i Ukraina uppmana alla aktörer att stå upp för och respektera de mänskliga rättigheterna. 

Vi vill också lyfta ett för oss viktigt perspektiv med koppling till kvinnor och mänskliga rättigheter – att kvinnors utsatthet ofta ser annorlunda ut än mäns under väpnade konflikter.

Förutom de direkta konsekvenserna av en väpnad konflikt, blir kvinnor också utsatta för andra typer av våld. Exempelvis ökar mäns våld mot kvinnor i hemmet under en väpnad konflikt. Kvinnor kan också bli internflyktingar, tvångsförflyttas eller förlora anhöriga i högre utsträckning än män. 

Vi vill också påminna om att det kommer en tid efter konflikter – hur kan vi på bästa sätt säkerställa att olika grupper kommer till tals i en post-konflikt situation, inte minst kvinnor? “Slutet på en konflikt kan också möjliggöra en omfördelning av makt i ett samhälle, där kvinnor kan få större plats.” 

Citatet i texten ovan kommer från vår skrift om hur kvinnors rättigheter kan skyddas under konflikt. Skriften hittar du här:https://mrfonden.se/wp-content/uploads/2019/12/hur-kan-kvinnors-rattigheter-skyddas-under-konflikt1.pdf – Läs den gärna och kontakta oss för vidare kommentarer eller frågor.

Syntolkning bild: En formgiven bild i svartvitt med bakgrunden av en ansiktssiluett och inklistrat i bilden rubriken ”Kvinnodagen – kvinnor och konflikt” längre ner på bilden finns en textruta som lyder “MR-Fonden vill med koppling till internationella kvinnodagen lyfta perspektivet kvinnor i konflikt och en skrift på ämnet.”