Tjugo år med kvinnor, fred och säkerhet – Kort sammanfattning av det svenska civilsamhällets lärdomar av arbetet med FN:s Resolution 1325

År 2000 antog FNs säkerhetsråd Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen var både att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och stärka kvinnors säkerhet. Det var första gången som medlemsländerna tillsammans agerade för att lyfta ett heltäckande genderperspektiv inom FNs fredsprocesser. Idag, drygt 20 år senare, är Resolution 1325 en viktig utgångspunkt för Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet runt om i världen och ett viktigt verktyg för civilsamhällets arbete inom konfliktområden. Det finns däremot en del utmaningar vad gäller staters implementering av resolutionen, bland annat svårigheter med att tolka innehållet och prioritera de olika rekommendationerna.

Genom medel från Folke Bernadotteakademin (FBA) har Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) haft möjlighet att initiera ett projekt om kvinnor, fred och säkerhet och civilsamhällets lärdomar från att arbeta med Resolution 1325. Inom ramen för detta projekt har MR-Fonden tillsammans med organisationer från det svenska civilsamhället*, inklusive bidrag från deras partnerorganisationer runt om i världen, diskuterat civilsamhällets framgångsfaktorer, utmaningar, behov och lärdomar från sitt arbete med Resolution 1325. Utifrån resultaten från workshopen har MR-Fonden sammanställt rapporten ”20 years of women, peace and security – Lessons Learnd from working with UNSCR 1325 by Swedish civil society organisations and their partners” (ladda ner rapporten här). Resultaten lyftes och diskuterades också i ett webbaserat seminarium med bland andra organisationer från det svenska civilsamhället, beslutsfattare och tjänstepersoner.

Nedan följer de huvudsakliga lärdomarna och rekommendationerna som lyfts i rapporten. De presenteras utifrån resolutionens fyra grundläggande pelare Delaktighet (Participation), Säkerhet (Protection), Förebyggande (Prevention) och Återuppbyggnad (Relief and Recovery).

Delaktighet

 • Genom enkla medel går det att öka delaktigheten
  för kvinnor. En framgångsrik faktor är att från
  början addera ett genderperspektiv i arbetet.
  Utöver det behöver kvinnor inkluderas i
  beslutfattandet för att öka kvinnors inflytande i
  fredsbyggande och konfliktlösningsprocesser.
  Då kvinnor inte är en homogen grupp är det
  också viktigt att arbetet med att öka kvinnors
  delaktighet innefattar ett intersektionellt
  perspektiv. Detta för att se till att alla kvinnor
  och flickor, oavsett till exempel ålder, sexualitet
  och funktionsförmåga, inkluderas.

Säkerhet

 • För att stärka skyddet av kvinnors rättigheter
  under och efter konflikter och säkert deltagande i
  samhället bör arbetet med resolution 1325
  kompletteras med FNs konvention om
  avskaffade av all slags diskriminering av
  kvinnor. Kvinnor behöver också inkluderas i processer för
  beslutsfattning i egenskap av jämlika aktörer,
  inte bara som offer. För att se till att kvinnors
  rättigheter skyddas i ett långsiktigt perspektiv
  behöver även lokala organisationer erkännas och
  stödjas i större grad.

Förebyggande

 • Ekonomiska rättigheter, jämställdhet och jämlik
  fördelning av makt och resurser är
  grundläggande faktorer vad gäller att förebygga
  konflikter och alla former av våld mot kvinnor
  och flickor under och efter en konflikt.
  Kvinnor och flickor med erfarenhet av att
  utsättas för könsbaserat våld eller annan form av
  våld relaterat till konfliktsituationer är viktiga
  förändringsaktörer i det förebyggande arbetet. De
  behöver därför inkluderas i processer för
  beslutsfattning och tillhandahållas rätt resurser
  för att möjliggöra ett sådant deltagande.

Återuppbyggnad

 • För att minska ojämlikheten i
  återuppbyggnadsfasen behöver kvinnor och
  flickor tillgång till ekonomiska rättigheter på
  jämlika villkor. Särskilda åtgärder inom återuppbyggnadsfasen
  behöver ta hänsyn till kön, ålder och
  funktionsförmåga i större utsträckning för att
  möta behoven hos alla kvinnor och flickor. Det
  kan till exempel göras genom att samla in
  vittnesmål och inkludera relevanta aktörer i
  återuppbyggnadsprocesserna.

*Medverkande organisationer från det svenska civilsamhället: Diakonia, Plan Internationel Sverige, The Swedish Fellowship of Reconciliation, Women’s International League
for Peace and Freedom, Kvinna till Kvinna, Operation 1325, Svenska Röda Korset, MyRight.